Cookie settings

Cookies are small text files stored on your device to identify you and can be used to remember user preferences and analyse traffic to further improve our website. We may share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. By clicking "Accept all cookies", you agree to the use of all cookies as described in our cookie statement or "Accept only essential cookies" to only use cookies that are necessary for the functioning of our site.

Read our cookie statement here.

You can choose to adjust your preferences at any time.

Wholesale Banking

Finančné trhy

ING Bank v konkurencii bánk pôsobiacich na Slovensku patrí popredné miesto čo sa týka podielu na celkových zobchodovaných objemoch na devízovom a peňažnom trhu. Tieto skutočnosti preto umožňujú banke poskytovať svojím klientom veľmi atraktívne podmienky pre všetky typy devízových a peňažných transakcií.

Devízové operácie

Klienti majú možnosť telefonicky si dohodnúť individuálne výmenné kurzy pre finančné čiastky nad 50 000 EUR alebo ekvivalent. Počas obchodných hodín díleri poskytujú informácie o výmenných kurzoch ako aj o predpokladanom vývoji a klienti majú možnosť zafixovať si individuálny výmenný kurz. Kurzy sú odvodené od aktuálnych trhových sadzieb. Klienti môžu v prípade nevýhodnosti devízového kurzu v daný okamih zadať aj tzv. „order“, t.j. dať dílerovi pokyn, za aký kurz má buď kúpiť alebo predať predmetnú menu (take profit). Aby bol klient chránený aj voči prípadnému negatívnemu vývoju kurzu na devízovom trhu, môže zadať spolu s príkazom typu „take profit“ aj príkaz „stop loss“, ktorý ho chráni voči negatívnemu vývoju na trhu.

 

Spotové devízové transakcie

Pre klientov, ktorí majú schválený tzv. spotový limit (settlement limit), môže banka realizovať spotové devízové transakcie. Minimálna hodnota takýchto transakcií je stanovená na 50 000 EUR alebo ekvivalentnú čiastku v inej mene. Devízové kurzy sú odvodené od aktuálnych trhových sadzieb a sú dohodnuté s dílermi banky. Zúčtovanie sa realizuje dva pracovné dni od uskutočnenia obchodu. V prípade spotového limitu sa v deň zobchodovania transakcie nevyžaduje peňažné krytie.

 

Zabezpečenie proti rizikám pohybu výmenného kurzu

Tieto produkty znižujú možnosť budúcich strát z dôvodu pohybu výmenných kurzov. Banka ponúka klientom široký rozsah zabezpečovacích produktov, ako forwardové dohody o budúcich výmenných kurzoch, menové swapy, opcie, prípadne štruktúrované produkty, ktoré vystihujú konkrétne potreby klienta.

 

Forwardové transakcie

Forwardové transakcie umožňujú klientovi zafixovať si devízový kurz pre budúcu potrebu, pričom klient v deň uzatvorenia obchodu nemusí mať finančné krytie na svojom účte. Klient môže uzatvoriť obchod na konkrétny dátum v budúcnosti, alebo uzatvoriť „forward s plávajúcou maturitou“ na určité obdobie, kedy má voľnosť zrealizovať kontrakt ľubovoľný deň v priebehu vopred definovaného obdobia. Splatnosť forwardových transakcií je možné posúvať prostredníctvom FX swapov.

 

FX swapy

FX swapy predstavujú jednoduchý typ menového swapu, kedy dochádza k výmene jednej meny za druhú na dohodnuté obdobie. Pri tomto type swapu dochádza k reálnemu cash flow na začiatku a konci transakcie. Jeho využitie je najmä v prípade klientov, ktorí disponujú prostriedkami v mene „A“, ale cash flow majú v mene „B“. Výhody FX swapu spočívajú v minimalizácii nákladov na devízové konverzie, pričom klient je chránený voči kurzovému riziku. Ďalšou výhodou je flexibilita využitia tohto produktu, kedy je možné transakciu dohodnúť na ľubovolné obdobie, prípadne neskôr existujúci swap podľa potreby skrátiť/predĺžiť.

 

CCS - cross currency swapy

CCS swapy ponúkajú popri poistení voči pohybu devízového kurzu (FX swap) aj zabezpečenie sa voči úrokovému riziku. CCS swapy predstavujú množstvo variácií, kde istina sa vymení/ nevymení na začiatku/konci obdobia, úrokové sadzby sa môžu dohodnúť ako fixná sadzba k fixnej, pohyblivá k pohyblivej, alebo pohyblivá k fixnej sadzbe. CCS swapy sa uzatvárajú štandardne na obdobia dlhšie ako jeden rok,  pričom je zabezpečená pri týchto obchodoch vysoká likvidita. Menové opcie

 

ING Bank poskytuje všetky formy opcií a ich kombinácií za účelom vytvárania rôznych štruktúr podľa potrieb klienta. Môže ísť tak ako v prípade ostatných ponúkaných produktov na devízovom trhu o opcie na FCY/FCY alebo FCY/EUR.

 

Termínované vklady

Termínované vklady sa realizujú v EUR alebo v cudzej mene. ING Bank realizuje depozitá s dobou viazanosti od jedného dňa do jedného roka (individuálne je možné dohodnúť aj dlhšie termíny splatnosti). Úrokové sadzby sú odvodené od aktuálnych trhových úrokových sadzieb. Minimálna čiastka jednej transakcie je 100,000 EUR. Bázou pre výpočet úroku v EUR je „aktual/360“.

 

Pokladničné poukážky a štátne dlhopisy

Štátne pokladničné poukážky a štátne dlhopisy predstavujú alternatívu k termínovaným vkladom. ING Bank pre klienta zabezpečuje obchodovanie na sekundárnom trhu štátnych pokladničných poukážok a štátnych dlhopisov. Klient sa môže prostredníctvom ING Bank zúčastniť na primárnych aukciách, ktoré organizuje Národná banka Slovenska. Minimálna hodnota obchodu predstavuje 1 milión EUR.

 

Zabezpečenie proti rizikám pohybu úrokových sadzieb

Umožňuje investorom a klientom čerpajúcim úver zabezpečiť sa proti budúcim zmenám úrokových sadzieb. Investori sa tým chránia pred znížením úrokového výnosu, kým klienti čerpajúci úver sú chránení pred nárastom svojich nákladov za úver.

 

Forward-Forward

Forward-Forward predstavuje dohodu o úrokovej sadzbe termínovaného vkladu/úveru, ktorý sa začne v budúcnosti. Umožňuje preto klientovi zabezpečiť sa pred poklesom úrokových sadzieb (vklad), resp. pred nárastom úrokových sadzieb (úver).

 

FRA

FRA na rozdiel od Forward-Forward predstavuje mimobilančný nástroj, kde ku kompenzácii rozdielu dohodnutej sadzby a aktuálnej referenčnej sadzby dochádza na začiatku dohadovaného obdobia. Výhodou FRA je existencia medzibankového trhu FRA, z čoho vyplýva vyššia likvidita tohto produktu.

 

Úrokové swapy - IRS

Úrokové swapy predstavujú výmenu úrokovej sadzby, najčastejšie pevnej úrokovej sadzby za pohyblivú, v rovnakej mene, pričom nedochádza k výmene istiny. Výhodou je relatívne jednoduchá a flexibilná štruktúra.

 

Úrokové opcie

ING Bank tak ako v prípade menových opcií poskytuje kompletnú škálu úrokových opcií. Ako základ sú opcie typu CAP, kde kupujúci dlžník) tejto opcie sa zabezpečuje voči vzostupu úrokovej sadzby, pričom profituje pri poklese úrokovej sadzby, a opcie typu FLOOR, kde kupujúci (veriteľ) opcie sa zabezpečuje voči poklesu úrokovej sadzby, pričom profituje pri vzostupe úrokovej sadzby.