Cookie settings

Cookies are small text files stored on your device to identify you and can be used to remember user preferences and analyse traffic to further improve our website. We may share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. By clicking "Accept all cookies", you agree to the use of all cookies as described in our cookie statement or "Accept only essential cookies" to only use cookies that are necessary for the functioning of our site.

Read our cookie statement here.

You can choose to adjust your preferences at any time.

Wholesale Banking

Oznam: INK Konto a ING Fondy

Vážení klienti,

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky („ING Bank“) ukončila poskytovanie produktu ING Konto a distribúciu ING Fondov na Slovensku. Postup pri vyplatení peňažných prostriedkov zo strany ING Bank je uvedený nižšie.

Postup pri vyplatení peňažných prostriedkov klientov ING Konta

ING Bank doručila všetkým klientom s aktívnym účtom ING Konto výpoveď Zmluvy o sporiacom účte ING Konto v priebehu septembra 2013. Po uplynutí dvojmesačnej výpovednej lehoty zrušila ING Bank dňa 3. decembra 2013 všetky zostávajúce aktívne účty ING Konto.

Prípadné kladné zostatky z týchto účtov ING Bank previedla na príslušné prvé Transakčné účty a na vašu kontaktnú adresu vám zaslala záverečný výpis z účtu ING Konto, ktorý obsahuje aj poslednú vykonanú transakciu spojenú so zrušením účtu a prevodom peňažných prostriedkov na Transakčný účet.

Ak váš Transakčný účet v čase prevodu peňažných prostriedkov už neexistoval, boli peňažné prostriedky vrátené naspäť do ING Bank a sú evidované na technickom účte. O vyplatenie peňažných prostriedky môžete ING Bank požiadať Žiadosťou o vyplatenie peňažných prostriedkov, ktorú je potrebné doručiť na adresu ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky, Pribinova 10, 811 09 Bratislava. Žiadosť podpíšte podľa podpisového vzoru alebo si pravosť vášho podpisu na nej nechajte osvedčiť úradne alebo zo strany zamestnanca ING Bank .  V prípade, že na základe žiadosti majú byť vyplatené peňažné prostriedky v celkovej výške viac ako 1.000 EUR, musí byť pravosť vášho podpisu na nej vždy osvedčená úradne alebo zo strany zamestnanca ING Bank.

ING Bank nepreviedla na Transakčné účty kladné zostatky z účtov ING Konto klientov, o ktorých mala v čase rušenia účtov informáciu, že zomreli. Dedičom, ktorí peňažné prostriedky podľa právoplatného rozhodnutia súdu alebo iného príslušného orgánu nadobudli, ich ING Bank vyplatí po predložení príslušného rozhodnutia, a to na základe písomnej žiadosti doručenej ING Bank na adresu uvedenú vyššie. Je potrebné, aby bola pravosť podpisu dediča alebo dedičov na žiadosti osvedčená úradne alebo zo strany zamestnanca ING Bank.

Postup pri vyplatení peňažných prostriedkov klientov ING Fondov

ING Bank doručila všetkým klientom so zriadeným produktom ING Fondy výpoveď Komisionárskej zmluvy v priebehu októbra 2013. Po uplynutí jednomesačnej výpovednej lehoty ING Bank Cenné papiere klientov, ktorí neudelili ING Bank Pokyn na ich Prevod k inému Distribútorovi alebo Pokyn na ich Predaj, predala za cenu obchodného dňa 3. decembra 2013.  Peňažné prostriedky získané z tohto predaja Cenných papierov ING Bank eviduje na technickom účte, spolu s prípadnými Zostatkami z investovaných prostriedkov v minulosti. O transakcii ste boli informovaní písomne prostredníctvom výpisu s prehľadom transakcií, ktorý vám bol zaslaný.

O vyplatenie peňažných prostriedkov z Predaja Cenných papierov a/alebo Zostatkov môžete ING Bank požiadať písomnou Žiadosťou o vyplatenie peňažných prostriedkov, ktorú je potrebné doručiť na adresu ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky, Pribinova 10, 811 09 Bratislava. Žiadosť podpíšte podľa podpisového vzoru alebo si pravosť vášho podpisu na nej nechajte osvedčiť úradne alebo zo strany zamestnanca ING Bank. V prípade, že na základe žiadosti majú byť vyplatené peňažné prostriedky v celkovej výške viac ako 1.000 EUR, musí byť pravosť vášho podpisu na nej vždy osvedčená úradne alebo zo strany zamestnanca ING Bank.

ING Bank naďalej eviduje Cenné papiere klientov, o ktorých mala informáciu, že zomreli. Ak ING Bank disponuje s informáciami o dedičoch, ktorí Cenné papiere podľa právoplatného rozhodnutia súdu alebo iného príslušného orgánu nadobudli, bude ich ING Bank v tej súvislosti písomne informovať o ďalšom postupe.

Veríme, že ste boli s našimi službami spokojní. Za prejavenú dôveru vám ďakujeme.

Tlačová správa ING Bank

Otázky a odpovede ING Konto

1. Nevypovedal som Zmluvu o sporiacom účte ING Konto, čo ING Bank urobila s mojím účtom ING Konto?

ING Bank Vám v priebehu septembra 2013 doručila výpoveď Zmluvy o sporiacom účte ING Konto. Po uplynutí dvojmesačnej výpovednej lehoty, ktorá začala plynúť 1. októbra 2013, bol Váš účet ING Konto dňa 3. decembra 2013 zrušený a prípadný kladný zostatok odoslaný na príslušný prvý Transakčný účet. Ak bol ako prvý Transakčný účet vedený iný účet ING Konto, odoslala ING Bank prípadný kladný zostatok na niektorý z ďalších Transakčných účtov, ktoré k účtu ING Konto evidovala.

2. Ako zistím, na ktorý Transakčný účet boli moje peňažné prostriedky odoslané?

ING Bank zaslala klientom po zrušení účtu záverečný výpis z účtu ING Konto, ktorý obsahuje aj poslednú vykonanú transakciu spojenú so zrušením účtu a prevodom peňažných prostriedkov na Transakčný účet.

3. Neaktualizoval som zoznam mojich Transakčných účtov a peňažné prostriedky boli odoslané na neexistujúci účet. Čo sa stalo?

Ak Transakčný účet, na ktorý ING Bank odoslala peňažné prostriedky už neexistoval, boli tieto vrátené naspäť do ING Bank. Vaše peňažné prostriedky sú vedené na technickom účte ING Bank, kým ING Bank nedoručíte písomnú žiadosť  s uvedením účtu, na ktorý majú byť peňažné prostriedky odoslané. Žiadosť o vyplatenie peňažných prostriedkov je potrebné ING Bank doručiť na adresu ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky, Pribinova 10, 811 09 Bratislava. Žiadosť podpíšte podľa podpisového vzoru alebo si pravosť vášho podpisu na nej nechajte osvedčiť úradne alebo zo strany zamestnanca ING Bank. V prípade, že na základe žiadosti majú byť vyplatené peňažné prostriedky v celkovej výške viac ako 1.000 EUR, musí byť pravosť vášho podpisu na nej vždy osvedčená úradne alebo zo strany zamestnanca ING Bank.

4. Kedy ING Bank previedla peňažné prostriedky zo zrušeného účtu ING Konto na môj Transakčný účet?

ING Bank zrušila účty ING Konto dňa 3. decembra 2013. Nasledujúci deň odoslala ING Bank peňažné prostriedky na prvý Transakčný účet.

5. Ako zistím, že platba bola na Transakčný účet úspešne vykonaná?

Úspešné zrealizovanie platby na Váš Transakčný účet si môžete overiť prostredníctvom prístupu na Transakčný účet v banke, v ktorej je Transakčný účet vedený.

6. Môj účet ING Konto bol zrušený, kedy dostanem výpis z účtu?

Posledný výpis z účtu zaslala ING Bank na Vašu Kontaktnú adresu po zrušení účtu ING Konto. Výpis z účtu obsahoval prehľad transakcií za obdobie od zaslania posledného výpisu do dňa zrušenia účtu ING Konto.

7. Môj zostatok na účte ING Konto bol nulový, ako sa ma ukončenie poskytovania tohto produktu týka?

Ak ste nevypovedali Zmluvu o sporiacom účte ING Konto sami, ING Bank Vám doručila jej výpoveď v priebehu septembra 2013. Výpovedná lehota bola dvojmesačná a začala plynúť 1. októbra 2013. Po uplynutí výpovednej lehoty bol Váš účet ING Konto zrušený dňa 3. decembra 2013.

8. Majiteľ účtu ING Konto zomrel, aký je ďalší postup?

Ak ING Bank disponovala v čase rušenia účtov ING Konto informáciou o skutočnosti, že majiteľ účtu ING Konto zomrel, nebol prípadný kladný zostatok takéhoto účtu ING Konto odoslaný na Transakčný účet. Dedičom, ktorí peňažné prostriedky podľa právoplatného rozhodnutia súdu alebo iného príslušného orgánu nadobudli, ich ING Bank vyplatí po predložení príslušného rozhodnutia, a to na základe písomnej žiadosti doručenej ING Bank na adresu uvedenú vyššie. Je potrebné, aby bola pravosť podpisu dediča alebo dedičov na žiadosti osvedčená úradne alebo zo strany ING Bank.

9. Ako môžem požiadať o vyplatenie peňažných prostriedkov zo zrušeného účtu ING Konto?

O vyplatenie Vašich peňažných prostriedkov, ktoré ING Bank eviduje, môžete ING Bank požiadať písomnou Žiadosťou o vyplatenie peňažných prostriedkov, ktorú je potrebné doručiť na adresu ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky, Pribinova 10, 811 09 Bratislava. Žiadosť podpíšte podľa podpisového vzoru alebo si pravosť Vášho podpisu na nej nechajte osvedčiť úradne alebo zo strany zamestnanca ING Bank.  V prípade, že na základe žiadosti majú byť vyplatené peňažné prostriedky v celkovej výške viac ako 1.000 EUR, musí byť pravosť Vášho podpis na nej vždy osvedčená úradne alebo zo strany zamestnanca ING Bank .

Formulár Žiadosti o vyplatenie peňažných prostriedkov môžete získať tu.

10. Peňažné prostriedky na účet ING Konto boli zaslané po jeho zrušení. Čo sa s nimi stane?

ING Bank prostriedky, ktoré boli zaslané na neexistujúci alebo zatvorený účet ING Konto, automaticky vráti zasielajúcej banke, ktorá ich pripíše späť na účet odosielateľa.

Otázky a odpovede ING Fondy

1. Mal som Cenné papiere ING Fondov. Čo sa s nimi stalo?

ING Bank Vám doručila v priebehu októbra 2013 výpoveď Komisionárskej zmluvy. Výpovedná lehota bola jednomesačná a začala plynúť dňa 1. novembra 2013. Ak ste do jej uplynutia neudelili ING Bank Pokyn na Prevod Vašich Cenných papierov k inému Distribútorovi alebo Pokyn na ich Predaj, bola po uplynutí výpovednej lehoty Vaša Komisionárska zmluva na základe výpovede Banky ukončená a Cenné papiere boli zaradené do Hromadnej objednávky a predané dňa 3. decembra 2013. Peňažné prostriedky získané z tohto Predaja Cenných papierov eviduje ING Bank na technickom účte.

2. Cenné papiere som previedol k spoločnosti Conseq Investment Management, a.s. (ďalej len ako „Conseq“). Ako sa dozviem, že Prevod bol úspešne ukončený?

Spoločnosť Conseq informuje o úspešnom prevode Cenných papierov svojich klientov písomne.

3. Ako dlho trvá vykonanie Pokynu na Prevod Cenných papierov od ING Bank k inému Distribútorovi?

Vykonanie Pokynu na Prevod Cenných papierov od ING Bank k inému Distribútorovi trvá obvykle 2 až 4 týždne.

4. Čo sú to Zostatky?

Zostatky sú peňažnou čiastkou, ktorá zostala po nakúpení Cenných papierov príslušného ING Fondu alebo Investičnej stratégie, ktoré ste uskutočnili v minulosti.

5. Kedy dostanem výpis?

ING Bank zaslala svojim klientom výpisy s prehľadom transakcií po ukončení Komisionárskych zmlúv.

6. Klient zomrel, aký je ďalší postup?

ING Bank naďalej eviduje Cenné papiere klientov, o ktorých mala informáciu, že zomreli. Ak ING Bank disponuje s informáciami o dedičoch, ktorí Cenné papiere podľa právoplatného rozhodnutia súdu alebo iného príslušného orgánu nadobudli, bude ich ING Bank v tej súvislosti písomne informovať o ďalšom postupe. Aktuálnu hodnotu Cenných papierov ako aj ďalšie informácie o nich nájdu dedičia na stránke www.ingfondy.sk.

7. Doručil/a som ING Bank Pokyn na Predaj Cenných papierov po 22. novembri 2013. Prečo boli moje Cenné papiere predané 3. decembra 2013?

ING Bank informovala všetkých klientov ING Fondov, že Pokyny na Predaj Cenných papierov, udelené Banke po 22. novembri 2013, 13,00 hod budú zaradené do Hromadnej objednávky dňa 3. decembra 2013. Peňažné prostriedky získané z tohto Predaja Cenných papierov boli spolu so Zostatkami prevedené na účet uvedený v príslušnom pokyne.

8. Ako zistím, že ING Bank eviduje v súvislosti s mojou Komisionárskou zmluvou Zostatky?

Informácia o  výške prípadných Zostatkov bola súčasťou výpovede zo strany ING Bank, ktorá Vám bola doručená písomne v priebehu októbra 2013.

9. Mal som Komisionársku zmluvu, ale nie Cenné papiere. Ako sa ma ukončenie poskytovania ING Fondov prostredníctvom ING Bank týka?

ING Bank doručila v priebehu októbra 2013 klientom ING Fondov výpovede Komisionárskych zmlúv uzatvorených s ING Bank. Po uplynutí jednomesačnej výpovednej lehoty, ktorá začala plynúť 1. novembra 2013 bola Vaša Komisionárska zmluva ukončená. Pokiaľ ING Bank v čase ukončenia Komisionárskej zmluvy evidovala Vaše Zostatky, tieto sú evidované na technickom účte Banky.

10. Ako môžem požiadať o peňažné prostriedky z predaných Cenných papierov a/alebo Zostatkov?

O vyplatenie Vašich peňažných prostriedkov, ktoré ING Bank eviduje, môžete ING Bank požiadať písomnou Žiadosťou o vyplatenie peňažných prostriedkov, ktorú je potrebné doručiť na adresu ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky, Pribinova 10, 811 09 Bratislava. Žiadosť podpíšte podľa podpisového vzoru alebo si pravosť Vášho podpisu na nej nechajte osvedčiť úradne alebo zo strany zamestnanca ING Bank. V prípade, že na základe žiadosti majú byť vyplatené peňažné prostriedky v celkovej výške viac ako 1.000 EUR, musí byť pravosť Vášho podpisu na nej vždy osvedčená úradne alebo zo strany zamestnanca ING Bank.

Formulár Žiadosti o vyplatenie peňažných prostriedkov môžete získať tu.