Cookie settings

Cookies are small text files stored on your device to identify you and can be used to remember user preferences and analyse traffic to further improve our website. We may share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. By clicking "Accept all cookies", you agree to the use of all cookies as described in our cookie statement or "Accept only essential cookies" to only use cookies that are necessary for the functioning of our site.

Read our cookie statement here.

You can choose to adjust your preferences at any time.

Wholesale Banking

Konsolidácia zostatkov (Cash Pooling)

Počas niekoľkých rokov od zavedenia prvého systému Cash Pooling ING Bank získala značné skúsenosti s poskytovaním tohto produktu pri zohľadňovaní domácich podmienok a platnej právnej úpravy. Výsledom je, že ING Bank je schopná vytvoriť pre svojich klientov riešenie "ušité na mieru", ktoré plne zohľadňuje ich potreby a požiadavky. Cash pooling pomáha klientom pri efektívnejšom využití vnútorných finančných zdrojov, pri úspore úrokových nákladov ako aj pri zlepšovaní podmienok riadenia finančných tokov.

Všeobecné princípy

 • V našej legislatíve chýba špeciálna právna úprava vzťahov medzi spoločnosťami, ktoré tvoria holdingovú štruktúru t.j. Holdingový zákon.
 • Úroky z medzipodnikových pôžičiek (vrátane úrokov z úverov poskytnutých od zahraničného subjektu alebo zahraničnému subjektu) sú z daňového hľadiska odpočítateľnou položkou. Princíp „ceny obvyklej na trhu“ (Arm’s length principle) musí byť vždy aplikovaný pri obchodných aktivitách medzi vzájomne prepojenými subjektami.
 • Úroky platené slovenským daňovým rezidentom zahraničnému subjektu - daňovému nerezidentovi SR sú zdaňované zrážkovou daňou. Základná sadzba zrážkovej dane je 19%, sadzba dane vo výške 35% sa uplatňuje voči klientom z nezmluvných štátov. Základná sadzba zrážkovej dane môže byť znížená v súlade s ustanoveniami dohôd o zamedzení dvojitého zdanenia (za predpokladu, že je preukázateľný daňový domicil).
 • S účinnosťou od 1. 1. 2005 sa legislatíva na Slovensku čiastočne zharmonizovala so smernicou EU o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom na výplaty úrokov a licenčných poplatkov medzi združenými spoločnosťami rôznych členských štátov EU (č. 2003/49/ES z 3. 6. 2003). Táto direktíva sa plne implementovala na Slovensku od 1. 5. 2006.
 • Na úroky z úverov a kreditných zostatkov sa neaplikuje DPH.
 • Účtovanie prevodov medzi spoločnosťami a účtovanie výsledkov poolingu musí byť v súlade s platnými účtovnými pravidlami (Zákon o účtovníctve).
 • Cash Pooling nie je štandardizovaným bankovým produktom, ale je to riešenie „šité na mieru“ klienta, ktoré by malo napĺňať jeho špeciálne potreby a požiadavky.

Reálny Cash Pooling - ”Zero Balancing”

 • Je založený na reálnych prevodoch finančných prostriedkov medzi účtami účastníkov Cash Pooling systému.
 • Všetci účastníci Cash Pooling systému majú otvorený účet v ING Bank.
 • ING Bank otvorí špeciálny účet tzv. “Master Account” (MA) pre účely koncentrácie finančných prostriedkov.
 • Master Account je napojený na úverovú linku.
 • Kreditné alebo debetné zostatky účtov účastníkov pooling systému sa na konci každého pracovného dňa automaticky prevádzajú v prospech alebo na ťarchu MA., t.j.: na MA je konsolidovaný zostatok, alebo na účtoch účastníkov je zostatok nulový.
 • Úrok je kalkulovaný z denných zostatkov na MA a jeho suma je vyplatená v prospech účastníkov alebo splatná na ťarchu účastníkov na mesačnej báze.
 • Informácia o transakciách je k dispozícii už v priebehu dňa prostredníctvom internetového bankovníctva InsideBusiness Payments Slovensko; elektronické i papierové výpisy z účtov sú k dispozícii nasledujúci pracovný deň.
 • ING Bank pripravuje špeciálny mesačný prehľad zostatkov a úrokových kalkulácií pre potreby klienta.

Fiktívny Cash Pooling

 • Fiktívny Cash Pooling je založený na fiktívnej konsolidácii zostatkov účtov účastníkov Cash Pooling systému.
 • Všetci účastníci majú otvorený účet v ING Bank.
 • Kreditné aj debetné zostatky zostávajú na účtoch účastníkov; je poskytnutá spoločná agregátna úverová linka pre všetkých účastníkov alebo každý účastník má vlastnú úverovú linku.
 • Denné zostatky sú fiktívne konsolidované a úroky sa vypočítavajú na základe fiktívne konsolidovaného zostatku.
 • Existuje niekoľko spôsobov kalkulácie výsledkov Fiktívneho CP.
 • ING Bank pripravuje špeciálny mesačný prehľad zostatkov a úrokových kalkulácii pre potreby klienta.

Výhody zavedenia pooling systému

 • Efektívnejšie využitie vnútorných finančných zdrojov.
 • Úspora úrokových nákladov.
 • Lepšie podmienky pre riadenie finančných tokov a výkon operácií Treasury.