We use cookies on our website to show you content we think is relevant to you, to manage the technical operations of our website, and analyse our traffic to further improve our website. We may share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. By clicking "Accept", you agree to the use of all cookies as described in our Cookie statement or "Do not accept" to only use cookies strictly necessary for the functioning of the site.

Wholesale Banking

Informácie o činnosti pobočky k 31.12.2020

ING Bank N.V. pôsobí na Slovensku prostredníctvom svojej pobočky ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky na základe bankového povolenia udeleného ING Bank N.V. v Holandsku. Súvaha a Výkaz ziskov a strát pobočky (bez vnútropodnikových plnení) sú konsolidované v rámci Výročnej správy ING Bank N.V. a ING Group (pre viac informácií viď www.ing.com). ING Bank N.V. zostavuje účtovnú závierku podľa pravidiel IFRS, preto požadované zverejnenie rozdielov pravidiel nie je potrebné.

Informácie o činnosti k 31.12.2020

Výročná správa ING Bank N.V. za rok 2020 v anglickom jazyku

Výročná správa ING Bank N.V. za rok 2020 v slovenskom jazyku

ING Bank N.V. zverejňuje Výročnú správu za rok 2020 v anglickom jazyku. V prípade rozdielov medzi anglickou verziou Výročnej správy ING Bank N.V. za rok 2020 a jej prekladom do slovenského jazyka uverejneným ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky v tomto dokumente, je záväznou anglická verzia Výročnej správy ING Bank N.V. za rok 2020.

 

Informácie o produktoch a službách

Podnikové financovanie a poradenstvo

Obchodné financovanie

Finančné trhy

Platobné služby

Systém internetového bankovníctva (InsideBusiness Payments Slovensko)

Kosolidácia zostatkov (Cash Pooling)

ING Firemné karty

Zber a preprava hotovosti prostredníctvom bezpečnostnej spoločnosti

Platby v hotovosti cez Slovenskú poštu