Login frequently asked questions

Generic

Q: Where can I find the system requirements for ING online banking?

A: The system requirements for ING online banking can be found here.

Q: Can I use mToken if I currently only have an ING I-Dentity card?

A: Yes, you might want to login with mToken in the InsideBusiness mobile app. No additional devices required, just use your mobile phone for secure access to InsideBusiness and sign by scanning a QR code. Click here for more information.

Q: Loss, theft, abuse?

A: If your ING I-Dentity card or mobile phone on which you have installed mToken is lost, stolen or If there is any indication of fraudulent abuse, please immediately contact either your Corporate Administrator, the local ING Helpdesk (during office hours) or the Alarm and Communications Centre ING +31(0)88 464 2224 (outside office hours) to block your card and deactivate mToken.

mToken

Q: How can I login using mToken?

A: mToken is based on a client/server authentication. Select the mToken option on the InsideBusiness login page and a unique QR code will be generated. Unlock your mobile device, open the InsideBusiness App, select mToken and scan the QR code. By scanning the QR with the App, you connect the web session to your authenticated identity. You are now successfully logged into InsideBusiness.

Q: Did you block mToken and do you want to reactivate?

A: Just follow the setup steps to reinstall mToken.

Q: How do I block the InsideBusiness App / mToken feature?

You can block the app in 3 ways:

 • Select 'Unregister' within the app
 • Ask your Corporate Administrator to deactivate your app in InsideBusiness
 • Call InsideBusiness Support helpdesk to have the block applied by ING.

In the event of loss or theft, you can also call our Emergency Line: +31(0) 88 464 2224, at local call rates. We can be contacted 24 hours a day, 7 days a week. To prevent misuse, we will immediately block the InsideBusiness App on your mobile phone.

Q: The QR code is not scanned properly

A: If the QR code is not scanned properly, the app cannot validate your request. Please read the following suggestions to improve scanning.

 • Reflections in the screen will make scanning more difficult for the mobile device
 • Your mouse pointer or other windows should not cover parts of the QR code
 • Try to fit the QR code within the brackets by moving away or towards the screen.

Still having trouble? Please visit www.ingwb.com/contact for the contact details of the InsideBusiness Support Team for your country of residence.

Card and reader

Q: How can I start using my ING I-Dentity card and ING I-Dentity reader?

A: Before you can start using your ING I-Dentity card and reader, you must first activate your card.

 • If your company has appointed a Corporate Administrator, please contact him or her for the activation of your I-Dentity card.
 • In case no Corporate Administrator has been appointed, check the details on the acceptance form and sign it. Return the form to the address stated on it. You will receive an email as soon as we have activated your card.

Q: What do I need to do if I haven't received my PIN?

A: Contact your Corporate administrator or local ING Helpdesk to receive instructions on how to request a new PIN.

Q: I have blocked my ING I-Dentity card. What should I do?

A: You need to obtain an unblock code. Contact your local ING Helpdesk to receive instructions on how to unlock your card.

Q: How do I change the language settings of the ING I-Dentity reader?

A: The ING readers support the Dutch and English language.

Insert your ING I-Dentity card and press the button  ‘Menu’ repeatedly until the display shows ‘Set Language’. Pressing the ‘OK’ button will toggle the language of the reader between Dutch and English.

Q: How do I change my PIN?

You can change the PIN of your ING I-Dentity card by following these steps:

 • Place the ING I-Dentity card in the reader. ‘Press Login, Sign or Menu’ will appear
 • Press ‘MENU’ two times. ‘> Change PIN’ will appear
 • Press ‘OK’. ‘Enter PIN’ will appear
 • Enter your existing PIN and press ‘OK’. ‘Enter New PIN’ will appear
 • Enter your new PIN and press ‘OK’. ‘Confirm New PIN’ will appear
 • Confirm your new PIN and press ‘OK’. The message ‘Change PIN OK’ and ‘Press Logon, Sign or Menu’ will appear.
 • Your PIN has now been changed.

Общи

В: Къде мога да намеря системните изисквания за онлайн банкирането на ING?

О: Ще намерите системните изисквания за онлайн банкирането на ING тук

В: Мога ли да използвам mToken, ако засега имам само карта ING I-Dentity?

О: Да, можете да поискате да влезете с mToken в мобилното приложение InsideBusiness. Не се изискват допълнителни устройства, просто използвайте мобилния си телефон за сигурен достъп до InsideBusiness и подпишете чрез сканиране на QR код. Щракнете тук за повече информация. 

В: Загуба, кражба, злоупотреба?

О: Ако Вашата карта ING I-Dentity или мобилният телефон, на който сте инсталирали mToken, бъдат изгубени или откраднати, както и ако има признаци за злоупотреба, моля, свържете се незабавно с корпоративния си администратор, местния отдел за помощ на ING (в работно време) или Центъра за комуникация и алармиране на ING на тел +31(0)88 464 2224 (извън работно време), за да се блокира картата Ви и дезактивира mToken.

mToken

В: Блокирали сте своя mToken и искате да го активирате отново?

О: Просто следвайте стъпките за инсталиране и инсталирайте отново mToken.

В: Как да блокирам приложението InsideBusiness/функцията mToken?

Можете да блокирате приложението по 5 начина:

 • Деинсталирайте приложението от мобилния си телефон
 • Изберете "Unregister" (Отмяна на регистрацията) вътре в приложението
 • Въведете многократно погрешен mPIN
 • Поискайте от корпоративния администратор да дезактивира Вашето приложение в InsideBusiness
 • Обадете се на отдела за помощ и поддръжка на InsideBusiness, за да се извърши блокирането от ING

В случай на загуба или кражба можете също да се обадите на нашата линия за спешни повиквания: +31(0) 88 464 2224, по цените за местен разговор. С нас можете да се свързвате 24 часа на ден, 7 дни в седмицата. За да се предотврати злоупотреба, ние веднага ще блокираме приложението InsideBusiness на мобилния Ви телефон.

В: QR кодът не е сканиран правилно

О: Ако QR кодът не е сканиран правилно, приложението не може да валидира заявката Ви. Моля, прочетете следните съвети за подобряване на сканирането.

 • Отраженията в екрана ще направят сканирането по-трудно за мобилното устройство
 • Показалецът на мишката Ви или други прозорци не трябва да закриват части от QR кода
 • Опитайте се да наместите QR кода вътре в скобите чрез отдалечаване или доближаване до екрана.

Все още ли имате затруднения? Моля, посетете www.ingwb.com/contact, където ще намерите данните за контакт с екипа за поддръжка на InsideBusiness за държавата, в която живеете.

Карта и четец

В: Как мога да започна да използвам картата си ING I-Dentity и четеца ING I-Dentity?

А: Преди да можете да започнете да използвате своите карта и четец ING I-Dentity, трябва най-напред да активирате картата си.

 • Ако компанията Ви е назначила корпоративен администратор, моля, свържете се с него/нея относно активирането на Вашата карта I-Dentity.
 • Ако не е назначен корпоративен администратор, прегледайте детайлите върху формуляра за приемане и го подпишете. Върнете формуляра на посочения в него адрес. Ще получите имейл веднага след като активираме Вашата карта.

В: Какво трябва да направя, ако не получа моя ПИН?

О: Свържете се с Вашия корпоративен администратор или местен отдел за помощ на ING, за да получите инструкции как да поискате нов ПИН.

В: Блокирах картата си ING I-Dentity. Какво да направя?

О: Трябва да получите отблокиращ код. Свържете се с Вашия местен отдел за помощ на ING , за да получите инструкции как да отблокирате картата си.

В: Как да променя езиковите настройки на четеца ING I-Dentity?

О: Четците на ING поддържат нидерландски и английски език.

Поставете своята карта I-Dentity и натиснете неколкократно бутона "Menu" (Меню), докато на екрана се изпише "Set Language" (Задаване на език). С натискане на бутона "OK" езикът на четеца се превключва между нидерландски и английски.

В: Как да променя ПИН кода си?

За да промените ПИН кода на картата си ING I-Dentity, следвайте тези стъпки:

 • Поставете картата ING I-Dentity в четеца. Ще се появи текст "Press Login, Sign or Menu" (Натиснете Влизане, Подпис или Меню)
 • Натиснете "MENU" (МЕНЮ) два пъти. Ще се появи текст "> Change PIN" (> Промяна на ПИН)
 • Натиснете "OK". Ще се появи текст "Enter PIN' (Въведете ПИН)
 • Въведете настоящия си ПИН и натиснете "OK". Ще се появи текст "Enter New PIN" (Въведете нов ПИН)
 • Въведете новия си ПИН и натиснете "OK". Ще се появи текст "Confirm New PIN" (Потвърдете новия ПИН)
 • Потвърдете новия си ПИН и натиснете "OK". Ще се появи съобщението "Change PIN OK" (Промяната на ПИН е ОК) и текстът "Press Logon, Sign or Menu" (Натиснете Влизане, Подпис или Меню).
 • Вашият ПИН е променен.

Obecné

Dotaz: Kde mohu nalézt systémové požadavky pro elektronické bankovnictví ING?

Odpověď: Systémové požadavky pro elektronické bankovnictví ING naleznete zde.

Dotaz: Mohu používat mToken, pokud mám aktuálně pouze kartu ING I-Dentity?

Odpověď: Ano, mToken můžete využít k přihlášení v mobilní aplikaci InsideBusiness. Nejsou potřeba žádná další zařízení, stačí použít mobilní telefon pro bezpečný přístup do aplikace InsideBusiness a následně bude možné podepisovat akce pouhým naskenováním QR kódu. Více informací se dozvíte po kliknutí sem

Dotaz: Co dělat při ztrátě, krádeži nebo zneužití karty?

Odpověď: Pokud kartu ING I-Dentity nebo mobilní telefon, kde máte nainstalovaný mToken, ztratíte, jsou vám odcizeny nebo pokud něco naznačuje, že mohlo dojít k jejich zneužití, ihned kontaktujte svého firemního administrátora, místní linku podpory ING Helpdesk (během úředních hodin) nebo středisko Alarm and Communications Centre ING na čísle +31(0)88 464 2224 (mimo úřední hodiny), abyste zablokovali svoji kartu a deaktivovali mToken.

mToken

Dotaz: Zablokovali jste si mToken a nyní jej chcete znovu aktivovat?

Odpověď: Pokud chcete mToken znovu nainstalovat, stačí postupovat podle kroků pro nastavení.

Dotaz: Jak mohu zablokovat aplikaci InsideBusiness / funkci mToken?

Aplikaci můžete zablokovat 5 způsoby:

 • Odinstalováním aplikace z mobilního telefonu
 • Výběrem možnosti „Unregister“ (Zrušit registraci) v aplikaci
 • Opakovaným zadáním nesprávného mPIN
 • Žádostí podanou firemnímu administrátorovi o deaktivaci vaší aplikace v InsideBusiness
 • Zavoláním na linku podpory InsideBusiness se žádostí, aby blokaci provedla společnost ING

V případě ztráty nebo odcizení také můžete zavolat na naši pohotovostní linku: +31(0) 88 464 2224 (účtují se místní ceny hovorného). Kontaktovat nás můžete 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Abychom zabránili zneužití, neprodleně zablokujeme aplikaci InsideBusiness ve vašem mobilním telefonu.

Dotaz: QR kód se neoskenoval správně.

Odpověď: Pokud se QR kód neoskenuje správně, aplikace nemůže ověřit váš požadavek. Přečtěte si následující doporučení na zlepšení skenování.

 • Kvůli odrazům na obrazovce bude skenování pro mobilní zařízení obtížnější.
 • Musí být vidět celý QR kód, nesmí být zakrytý kurzorem ani jinými okny.
 • Zkuste QR kód dostat do vymezeného prostoru změnou vzdálenosti mobilního zařízení od obrazovky.

Stále máte problémy? Na adrese www.ingwb.com/contact najdete kontaktní údaje týmu podpory InsideBusiness pro vaši zemi.

Karta a čtečka

Dotaz: Jak začít s používáním karty a čtečky ING I-Dentity?

Odpověď: Před použitím karty a čtečky ING I-Dentity musíte svoji kartu nejprve aktivovat.

 • Pokud vaše společnost určila firemního administrátora, obraťte se v otázce aktivace vaší karty I-Dentity na něj.
 • Pokud není jmenován žádný firemní administrátor, zkontrolujte údaje na formuláři o přijetí a podepište jej. Vraťte formulář na adresu na něm uvedenou. Jakmile aktivujeme vaši kartu, obdržíte e-mailovou zprávu.

Dotaz: Co mám dělat, jestliže mi nepřišel můj kód PIN?

Odpověď: Kontaktujte svého firemního administrátora nebo místní linku podpory ING Helpdesk, kde se dozvíte pokyny, jak zažádat o nový kód PIN.

Dotaz: Zablokoval(a) jsem si svoji kartu ING I-Dentity. Jakým způsobem mám postupovat?

Odpověď: Musíte získat kód pro odblokování. Kontaktujte svého firemního administrátora nebo místní linku podpory ING Helpdesk, kde se dozvíte pokyny k odemčení karty.

Dotaz: Jak mohu změnit nastavení jazyka čtečky ING I-Dentity?

Odpověď: Čtečky ING podporují holandštinu a angličtinu.

Vložte kartu ING I-Dentity a opakovaně tiskněte tlačítko Menu (Nabídka), dokud se na displeji nezobrazí možnost Set Language (Nastavit jazyk). Stisknutím možnosti OK lze přepínat jazyk čtečky mezi holandštinou a angličtinou.

Dotaz: Jak mohu změnit kód PIN?

Kód PIN ke kartě ING I-Dentity můžete změnit následujícím postupem:

 • Vložte kartu ING I-Dentity do čtečky. Zobrazí se text „Press Login, Sign or Menu“ (Stiskněte možnost Přihlášení, Registrace nebo Nabídka).
 • Stiskněte dvakrát možnost MENU (Nabídka). Zobrazí se text „> Change PIN“ (Změňte kód PIN).
 • Stiskněte možnost OK. Zobrazí se text „Enter PIN“ (Zadejte kód PIN).
 • Zadejte stávající PIN a stiskněte možnost OK. Zobrazí se text „Enter New PIN“ (Zadejte nový kód PIN).
 • Zadejte nový PIN a stiskněte možnost OK. Zobrazí se text „Confirm New PIN“ (Potvrďte nový kód PIN).
 • Potvrďte svůj nový PIN a stiskněte možnost OK. Zobrazí se text „Change PIN OK“ (Změna kódu PIN úspěšná) a „Press Logon, Sign or Menu“ (Stiskněte možnost Přihlášení, Registrace nebo Nabídka).
 • Tím je kód PIN změněn.

Allgemein

F: Wo finde ich die Systemanforderungen für das ING Online-Banking?

A: Die Systemanforderungen für das ING Online-Banking finden Sie hier

F: Kann ich mToken verwenden, wenn ich derzeit nur eine ING I-Dentity Card besitze?

A: Ja, Sie möchten sich möglicherweise in der mobilen InsideBusiness App mit mToken anmelden. Es sind keine zusätzlichen Geräte erforderlich, verwenden Sie einfach Ihr Mobiltelefon für den sicheren Zugriff auf InsideBusiness und melden Sie sich durch das Scannen eines QR-Codes an. Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten. 

F: Verlust, Diebstahl, Missbrauch?

A: Wenn Ihre ING I-Dentity Card oder Ihr Mobiltelefon, auf dem Sie mToken installiert haben, verloren gehen, gestohlen werden oder wenn es Anzeichen für betrügerischen Missbrauch gibt, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Corporate Administrator, den ING Helpdesk vor Ort (während der Geschäftszeiten) oder an das Alarm and Communications Centre ING: +31 (0) 88 464 2224 (außerhalb der Geschäftszeiten), um Ihre Karte sperren und mToken deaktivieren zu lassen.

mToken

F: Haben Sie mToken gesperrt und möchten es wieder aktivieren?

A: Folgen Sie einfach den Einrichtungsschritten, um mToken erneut zu installieren.

F: Wie kann ich die InsideBusiness App/mToken-Funktion sperren?

Sie können die App auf 5 Arten sperren:

 • Deinstallieren Sie die App von Ihrem Mobiltelefon
 • Wählen Sie „Unregister“ („Registrierung rückgängig machen“) in der App
 • Geben Sie mehrmals eine falsche mPIN ein.
 • Bitten Sie Ihren Corporate Administrator, Ihre App in InsideBusiness zu deaktivieren
 • Wenden Sie sich an den InsideBusiness Support Helpdesk, damit die Sperrung von ING vorgenommen wird

Im Fall eines Verlusts oder Diebstahls können Sie auch unsere Notfallnummer anrufen: +31(0) 88 464 2224 (nach Ortstarif). Sie erreichen uns 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Um einen Missbrauch zu verhindern, werden wir die InsideBusiness App auf Ihrem Mobiltelefon unverzüglich blockieren.

F: Der QR-Code wird nicht richtig gescannt

A: Wenn der QR-Code nicht richtig gescannt wird, kann die App Ihre Anfrage nicht validieren. Bitte lesen Sie die nachstehenden Empfehlungen, um das Scannen zu verbessern.

 • Reflexionen auf dem Bildschirm erschweren das Scannen für das mobile Gerät
 • Der Mauszeiger oder andere Fenster dürfen keine Teile des QR-Codes verdecken.
 • Versuchen Sie, den QR-Code zwischen die Klammern zu bringen, indem Sie Ihr Gerät vom Bildschirm weg oder zum Bildschirm hin bewegen.

Haben Sie immer noch Schwierigkeiten? Bitte gehen Sie auf www.ingwb.com/contact, um sich die Kontaktdaten des für Ihr Land zuständigen InsideBusiness Support-Teams anzeigen zu lassen.

Karte und Lesegerät

F: Wie kann ich meine ING I-Dentity Card und mein ING I-Dentity-Lesegerät verwenden?

A: Bevor Sie Ihre ING I-Dentity Card und das Lesegerät verwenden können, müssen Sie zunächst Ihre Karte aktivieren.

 • Wenn Ihr Unternehmen einen Corporate Administrator benannt hat, wenden Sie sich für die Aktivierung Ihrer I-Dentity Card an ihn oder sie.
 • Für den Fall, dass kein Corporate Administrator benannt wurde, überprüfen Sie die Details auf dem Annahmeformular und unterzeichnen Sie es. Senden Sie das Formular an die darauf angegebene Adresse zurück. Sie erhalten eine E-Mail, sobald wir Ihre Karte aktiviert haben.

F: Was muss ich tun, wenn ich meine PIN nicht erhalten habe?

A: Wenden Sie sich an Ihren Corporate Administrator oder Ihren ING Helpdesk vor Ort, um Anweisungen zum Anfordern einer neuen PIN zu erhalten.

F: Ich habe meine ING I-Dentity Card gesperrt. Was soll ich tun?

A: Sie müssen einen Entsperrcode abrufen. Wenden Sie sich an Ihren ING Helpdesk vor Ort , um Anweisungen zum Entsperren Ihrer Karte zu erhalten.

F: Wie kann ich die Spracheinstellungen des ING I-Dentity-Lesegerätes ändern?

A: Die ING-Lesegeräte unterstützen die Sprachen Niederländisch und Englisch.

Legen Sie Ihre ING I-Dentity Card ein und drücken Sie mehrmals die Taste „Menu“ („Menü“), bis auf dem Display „Set Language“ („Sprache einstellen“) anzeigt wird. Durch Drücken der Taste „OK“ kann die Sprache des Lesegeräts zwischen Niederländisch und Englisch umgestellt werden.

F: Wie ändere ich meine PIN?

Sie können die PIN Ihrer ING I-Dentity Card ändern, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

 • Legen Sie die ING I-Dentity Card in das Lesegerät ein. „Press Login, Sign or Menu“ („Anmelden, Unterzeichnen oder Menü drücken“) wird angezeigt
 • Drücken Sie die Taste „MENU“ (MENÜ) zwei Mal. „> Change PIN“ („> PIN ändern“) wird angezeigt
 • Drücken Sie „OK“. „Enter PIN“ („PIN eingeben“) wird angezeigt
 • Geben Sie Ihre derzeitige PIN ein und drücken Sie „OK“. „Enter New PIN“ („Neue PIN eingeben“) wird angezeigt
 • Geben Sie Ihre neue PIN ein und drücken Sie „OK“. „Confirm New PIN“ („Neue PIN bestätigen“) wird angezeigt
 • Bestätigen Sie Ihre neue PIN und drücken Sie „OK“. Die Meldung „Change PIN OK“ („PIN ändern OK“) und „Press Logon, Sign or Menu“ („Anmelden, Unterzeichnen oder Menü drücken“) wird angezeigt
 • Ihre PIN wurde geändert.

Genérico

P: ¿Dónde puedo encontrar los requisitos del sistema para la banca en línea de ING?

R: Los requisitos del sistema para la banca en línea de ING se pueden encontrar aquí

P: ¿Puedo usar el mToken si actualmente solo dispongo de una ING I-Dentity Card?

R: Sí, tiene la opción de iniciar sesión con mToken en la aplicación móvil InsideBusiness. No necesita dispositivos adicionales; solo necesita su teléfono móvil para acceder de forma segura a InsideBusiness y firmar mediante el escaneo de un código QR. Haga clic aquí para obtener más información. 

P: ¿Qué debo hacer en caso de pérdida, robo o uso indebido?

R: Si pierde o le roban su ING I-Dentity Card o el teléfono móvil donde tiene instalado el mToken, o si sospecha de actividad fraudulenta, póngase en contacto inmediatamente con su Administrador corporativo, con el servicio de asistencia de ING local (horario de oficina) o con el Alarm and Communications Centre de ING llamando al +31(0)88 464 2224 (fuera del horario de oficina) para bloquear su tarjeta y desactivar el mToken.

mToken

P: ¿Cómo puedo empezar a utilizar el mToken?

R: Puede activar el mToken con su ING I-Dentity Card o poniéndose en contacto con su Administrador corporativo para solicitar un código de registro.
Deberá seguir estos pasos:

 1. Descargue la aplicación InsideBusiness a través de la Apple App Store o la Google Play Store.
 2. Abra la aplicación.
 3. Responda a las preguntas cuando se le solicite. Nota: Las respuestas a estas preguntas deben coincidir con la información que haya proporcionado a ING Wholesale Banking.
 4. Cree un mPIN compuesto por cinco dígitos. Este mPIN solo funciona en la tablet o el smartphone vinculados a la aplicación InsideBusiness. Un mPIN seguro debe ser difícil de adivinar, pero fácil de recordar. Introduzca el mPIN de nuevo para verificarlo.
 5. Para aceptar los términos de uso, haga clic en Aceptar.
 6. El último paso es la activación. Existen dos opciones para activar el mToken:
 • Activación mediante su ING I-Dentity Card y lector
 • Activación mediante un código de registro con la aprobación posterior del Administrador corporativo

P: ¿Ha bloqueado el mToken y desea reactivarlo?

R: Solo tiene que seguir los pasos de la instalación para reinstalar el mToken.

P: ¿Cómo bloqueo la función mToken o la aplicación InsideBusiness?

Puede bloquear la aplicación de cinco formas diferentes:

 • Desinstale la aplicación de su teléfono móvil
 • Seleccione \"Unregister\" en la aplicación
 • Introduzca un mPIN erróneo varias veces
 • Pídale a su Administrador corporativo que desactive su aplicación InsideBusiness
 • Llame al servicio de asistencia de InsideBusiness para que ING bloquee su aplicación

En caso de pérdida o robo, también puede llamar a nuestra línea de emergencia en el +31(0) 88 464 2224 (precio de una llamada local). Puede ponerse en contacto con nosotros 24 horas al día, los 7 días a la semana. Para evitar el uso indebido, bloquearemos inmediatamente la aplicación InsideBusiness de su teléfono móvil.

P: ¿En qué dispositivos móviles está disponible el mToken?

R: El mToken es una función de la aplicación InsideBusiness. Esta aplicación está disponible para iOS y Android. Consulte los requisitos del sistema para obtener información detallada.

P: El código QR no se ha escaneado correctamente

R: Si el código QR no se escanea correctamente, la aplicación no podrá validar su solicitud. Lea las siguientes sugerencias para mejorar el escaneo.

 • Evite los reflejos en la pantalla del dispositivo móvil ya que dificultan el escaneo.
 • El código QR no debe quedar tapado por el puntero del ratón ni otras ventanas.
 • Intente encajar el código QR dentro de los corchetes alejando o acercando la pantalla.

¿Sigue teniendo problemas? Visite www.ingwb.com/contact para obtener los detalles de contacto del equipo de soporte de InsideBusiness de su país de residencia.

Tarjeta y lector

P: ¿Cómo puedo empezar a utilizar la ING I-Dentity Card y el lector?

R: Antes de utilizar su ING I-Dentity Card y el lector, debe activar su tarjeta.

 • Si su empresa ha nombrado un Administrador corporativo, póngase en contacto con él o ella para activar su I-Dentity Card.
 • En caso de que no se haya nombrado un Administrador corporativo, verifique los detalles en el formulario de aceptación y fírmelo. Devuelva el formulario a la dirección indicada en el mismo. Recibirá un correo electrónico en cuanto hayamos activado su tarjeta.

P: ¿Qué debo hacer si no he recibido mi PIN?

R: Póngase en contacto con el Administrador corporativo o el servicio de asistencia de ING local para recibir instrucciones sobre cómo solicitar un nuevo PIN.

P: He bloqueado mi ING I-Dentity Card. ¿Qué debo hacer?

R: Necesita obtener un código de desbloqueo. Póngase en contacto con el servicio de asistencia de ING local para recibir instrucciones sobre cómo desbloquear su tarjeta.

P: ¿Cómo puedo cambiar la configuración de idioma del lector ING I-Dentity?

R: Los lectores de ING están disponibles en holandés e inglés.

Inserte su ING I-Dentity Card y pulse el botón \"Menu\" varias veces hasta que la pantalla muestre la opción \"Set Language\". Al pulsar el botón \"OK\" cambiará el idioma del lector entre el holandés y el inglés.

P: ¿Cómo puedo cambiar mi PIN?

Puede cambiar el PIN de su ING I-Dentity Card siguiendo estos pasos:

 • Inserte su ING I-Dentity Card en el lector de tarjetas. Aparecerá el mensaje \"Press Login, Sign or Menu\"
 • Pulse el botón \"MENU\" dos veces. Aparecerá el mensaje \"> Change PIN\"
 • Pulse el botón \"OK\". Aparecerá el mensaje \"Enter PIN\"
 • Introduzca su PIN actual y pulse \"OK" Aparecerá el mensaje \"Enter New PIN\"
 • Introduzca el nuevo código PIN y pulse \"OK\" Aparecerá el mensaje \"Confirm New PIN\"
 • Confirme su nuevo PIN y pulse \"OK\". Aparecerán los mensajes \"Change PIN OK\" y \"Press Login, Sign or Menu\".
 • Su código PIN se habrá modificado correctamente.

Általános

K: Hol található az ING Online banking rendszerkövetelményeinek leírása?

V: Az ING online banking rendszerkövetelményei itt találhatók

K: Használhatom az mTokent, amennyiben jelenleg csak ING I-Dentity kártyával rendelkezem?

V: Igen, az mToken segítségével bejelentkezhet az InsideBusiness mobilalkalmazásba. Nincs szükség további eszközökre, csak használja mobiltelefonját az InsideBusiness alkalmazáshoz történő biztonságos hozzáféréshez, és adja meg aláírását a QR-kód beolvasásával. Kattintson ide további információért. 

K: Elvesztette, ellopták, visszaéltek vele?

V: Amennyiben elvesztette vagy ellopták ING I-Dentity kártyáját, illetve felmerül a visszaélés gyanúja, azonnal vegye fel a kapcsolatot vállalati adminisztrátorával, a helyi ING ügyfélszolgálattal (munkaidőben) vagy az ING Alarm and Communications Centre központjával (+31(0)88 464 2224, munkaidőn kívül) kártyája letiltásához és az mToken deaktiválásához.

mToken

K: Hogyan kell használni az mTokent?

V: Az mToken funkciót ING I-Dentity kártyája segítségével aktiválhatja, vagy igényelhet egy regisztrációs kódot vállalati adminisztrátorától.
Kövesse az alábbi lépéseket:

 1. Töltse le az InsideBusiness alkalmazást az Apple App Store vagy a Google Play Áruház felületéről.
 2. Nyissa meg az alkalmazást.
 3. Válaszolja meg a rendszer által feltett kérdéseket. Megjegyzés: a kérdésekre adott válaszoknak egyezniük kell az ING Wholesale Banking számára megadott adataival.
 4. Hozzon létre egy öt számjegyű mPIN-kódot. Ez az mPIN-kód csak a társított táblagépen vagy okostelefonon működik az InsideBusiness alkalmazással. Egy biztonságos mPIN-kódnak nehezen megfejthetőnek kell lennie, de fontos, hogy Ön könnyen meg tudja jegyezni. Adja meg ismét az mPIN-kódot annak megerősítéséhez.
 5. A Használati feltételek elfogadásához kattintson az Elfogadom gombra.
 6. Az utolsó lépés az aktiválás. Az mToken két módon aktiválható:
 • Az ING I-Dentity kártyával és olvasóval
 • Regisztrációs kóddal és a vállalati adminisztrátor ezt követő jóváhagyásával

K: Letiltotta az mToken bejelentkezését és szeretné újraaktiválni?

V: Kövesse az mToken telepítésére vonatkozó beállítási lépéseket.

K: Hogyan tilthatom le az InsideBusiness alkalmazást/mToken funkciót?

Az alkalmazást 5 módon tilthatja le:

 • Törölje az alkalmazást mobiltelefonjáról
 • Válassza az „Unregister” („Regisztráció törlése”) lehetőséget az alkalmazásban
 • Adjon meg egy hibás mPIN-kódot több alkalommal
 • Kérje meg vállalati adminisztrátorát, hogy deaktiválja az alkalmazást az InsideBusiness felületén
 • Hívja az InsideBusiness Support ügyfélszolgálatot az ING általi letiltáshoz

Amennyiben elveszítené vagy ellopnák kártyáját vagy mobileszközét, hívja a segélyhívó vonalunkat a következő telefonszámon: +31(0) 88 464 2224 (a helyi tarifák érvényesek). A hét minden napján, napi 24 órában rendelkezésre állunk. A visszaélés megelőzése érdekében azonnal letiltjuk mobiltelefonján az InsideBusiness alkalmazást.

K: A mobileszközöm nem tudja megfelelően beolvasni a QR-kódot.

V: Amennyiben a QR-kód nincs megfelelően beolvasva, az alkalmazás nem tudja érvényesíteni az Ön kérelmét. Olvassa el az alábbi javaslatokat a beolvasás minőségének javítására vonatkozóan.

 • A mobileszköz képernyőjén keletkező tükröződés nagymértékben megnehezíti a beolvasást.
 • Az egérmutató és egyéb ablakok nem takarhatják ki a QR-kód részeit.
 • A mobileszközt távolabb vagy közelebb tartva a képernyőhöz igazítsa a QR-kódot a beolvasási mezőbe.

A probléma továbbra is fennáll? Látogasson el a www.ingwb.com/contact webhelyre országa InsideBusiness Support támogatási csapatának elérhetőségeiért.

Kártya és olvasó

K: Hogyan kell használni az ING I-Dentity kártyámat és olvasómat?

V: Mielőtt használhatná ING I-Dentity kártyáját és olvasóját, először aktiválnia kell a kártyáját.

 • Amennyiben cége rendelkezik kijelölt vállalati adminisztrátorral, vegye fel vele a kapcsolatot az I-Dentity kártyája aktiválásával kapcsolatban.
 • Amennyiben cége nem rendelkezik vállalati adminisztrátorral, ellenőrizze és írja alá a megfelelő helyen, az elfogadási űrlapon található adatokat. Küldje vissza az űrlapot a rajta szereplő címre. A kártyája aktiválásának sikerességét, e-mail-ben fogjuk jelezni.

K: Mit kell tennem, ha nem kaptam meg a PIN-kódomat?

V: Vegye fel a kapcsolatot vállalati adminisztrátorával vagy a helyi ING ügyfélszolgálattal, akik ellátják az új PIN-kód igényléséhez szükséges utasításokkal.

K: Letiltottam az ING I-Dentity kártyámat. Mit tegyek?

V: Be kell szereznie egy feloldási kódot. Vegye fel a kapcsolatot a helyi ING ügyfélszolgálattal , akik ellátják a kártyája feloldásához szükséges utasításokkal.

K: Hogyan tudom megváltoztatni az ING I-Dentity olvasó nyelvi beállításait?

V: Az ING kártyaolvasók a holland és az angol nyelvet támogatják.

Helyezze be az ING I-Dentity kártyáját és nyomja meg többször egymás után a „Menu” („Menü”) gombot, amíg kijelzőn megjelenik a „Set Language” („Nyelv beállítása”) felirat. Az „OK” gomb megnyomásával átkapcsolhatja az olvasó nyelvét a holland és az angol nyelv között.

K: Hogyan változtathatom meg a PIN-kódomat?

Az ING I-Dentity kártyájának PIN-kódját a következő lépéseket követve változtathatja meg:

 • Helyezze az ING I-Dentity kártyát a kártyaolvasóba. Megjelenik a „Press Login, Sign or Menu” („Nyomja meg a Bejelentkezés, Aláírás vagy Menü gombot”) felirat.
 • Nyomja meg kétszer a „MENU” („Menü”) gombot. Megjelenik a „> Change PIN” („> PIN-kód módosítása”) felirat.
 • Nyomja meg az „OK” gombot. Megjelenik az „Enter PIN” („PIN-kód megadása”) felirat.
 • Adja meg a meglévő PIN-kódját, és nyomja meg az „OK” gombot. Megjelenik az „Enter New PIN” („Új PIN-kód megadása”) felirat.
 • Adja meg az új PIN-kódját, és nyomja meg az „OK” gombot. Megjelenik a „Confirm New PIN” („Új PIN-kód megerősítése”) felirat.
 • Erősítse meg az új PIN-kódot, és nyomja meg az „OK” gombot. Megjelenik a „Change PIN OK” („PIN-kód módosítás OK”) és a „Press Logon, Sign or Menu” („Nyomja meg a Bejelentkezés, Aláírás vagy Menü gombot”) felirat.
 • Ezzel megváltoztatta a PIN-kódját.

Algemeen

V: Waar vind ik de systeemeisen voor online bankieren van ING?

A: De systeemvereisten voor online bankieren bij ING vindt u hier

V: Kan ik mToken gebruiken als ik momenteel alleen een ING I-Dentity Card heb?

A: Ja, u kunt u inloggen met mToken in de InsideBusiness App. Er zijn geen extra apparaten vereist, gebruik uw mobiele telefoon voor beveiligde toegang tot InsideBusiness en log in door het scannen van een QR-code. Klik hier voor meer informatie. 

V: Verlies, diefstal, misbruik?

A: Als uw ING I-Dentity Card of mobiele telefoon waarop u mToken hebt geïnstalleerd, verloren of gestolen is, of indien er aanwijzingen zijn van fraude, neemt u meteen contact op met uw Corporate Administrator, de lokale ING Helpdesk (tijdens kantooruren) of het Alarm and Communications Centre van ING +31(0)88 464 2224 (buiten kantooruren) om uw kaart te laten blokkeren en mToken te deactiveren.

mToken

V: Hoe kan ik aan de slag met mToken?

A: U kunt uw mToken met uw ING-I-Dentity Card activeren, of neem contact op met uw Corporate Administrator om een registratiecode aan te vragen.
U dient deze stappen te volgen:

 1. Download de InsideBusiness App in de Apple App Store of Google Play Store
 2. Open de app
 3. Beantwoord de vragen. Opmerking: de antwoorden op deze vragen moeten overeenkomen met de gegevens die u hebt verstrekt aan ING
 4. Maak een mPIN aan van vijf cijfers. Deze mPIN werkt alleen met de InsideBusiness App op de bijbehorende tablet of smartphone. Een veilige mPIN moet moeilijk te raden te zijn, maar voor u gemakkelijk te onthouden. Voer deze mPIN ter controle nogmaals in
 5. Ga akkoord met de gebruiksvoorwaarden door te klikken op Akkoord
 6. De laatste stap is de activering. Er zijn twee opties om mToken te activeren:
 • Activering met uw ING-I-Dentity Card en reader
 • Activering met een registratiecode en de bijbehorende goedkeuring door uw Corporate Administrator

V: Is uw mToken geblokkeerd en wilt u het opnieuw activeren?

A: Volg nogmaals de stappen voor het installeren van mToken.

V: Hoe kan ik de InsideBusiness App/mToken-functie blokkeren?

U kunt de app op 5 manieren blokkeren:

 • Verwijder de app van uw mobiele telefoon
 • Selecteer "Afmelden" in de app
 • Voer meerdere keren een verkeerde mPIN in
 • Vraag uw Corporate Administrator om uw app in InsideBusiness te deactiveren
 • Bel de InsideBusiness Support-helpdesk om de blokkering door ING te laten uitvoeren

In geval van verlies of diefstal kunt u ook bellen met onze alarmcentrale: +31(0) 88 464 2224, tegen lokale tarieven. We zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Om misbruik te voorkomen, zullen wij onmiddellijk de InsideBusiness App op uw mobiele telefoon blokkeren.

V: De QR-code is niet goed gescand

A: Als de QR-code niet goed is gescand, kan de app uw aanvraag niet valideren. Leest u a.u.b. de volgende suggesties om het scannen te verbeteren.

 • Reflecties in het scherm maken het scannen lastiger voor uw mobiele toestel
 • Uw muisaanwijzer of andere vensters mogen niet (delen van) de QR-code bedekken
 • Beweeg uw toestel dichterbij of verder van het scherm om de QR-code binnen de kaders van de scanner te tonen.

Helpen deze suggesties niet? Ga naar www.ingwb.com/contact voor de contactgegevens van het InsideBusiness Support-team voor uw land.

Kaart en reader

V: Wat moet ik doen om mijn ING I-Dentity Card en ING I-Dentity reader te gebruiken?

A: Voordat u uw ING-I-Dentity Card en reader kunt gebruiken, moet u eerst uw kaart activeren.

 • Indien uw bedrijf een Corporate Administrator heeft benoemd, dient u met deze persoon contact op te nemen voor de activering van uw I-Dentity Card.
 • Indien uw bedrijf geen Corporate Administrator heeft benoemd, activeert u uw ING I-Dentity Card door het acceptatieformulier te controleren en te ondertekenen. Stuur dit formulier naar het adres dat op het formulier staat. Wij sturen u een e-mail zodra wij uw kaart hebben geactiveerd.

V: Wat moet ik doen als ik geen PIN heb ontvangen?

A: Neem contact op met uw Corporate Administrator of lokale ING-helpdesk voor instructies om een nieuwe PIN aan te vragen.

V: Mijn ING I-Dentity Card is geblokkeerd. Wat moet ik doen?

A: U hebt een deblokkeercode nodig. Neem contact op met uw lokale ING-helpdesk voor instructies om uw kaart te deblokkeren.

V: Hoe verander ik de taalinstelling van de ING I-Dentity reader?

De ING readers ondersteunen de talen Nederlands en Engels.

Steek uw ING I-Dentity Card erin en druk herhaaldelijk op de knop 'Menu' tot er in het display 'Taal instellen' staat. Druk op 'OK' om de taalinstelling heen en weer te schakelen tussen Nederlands en Engels.

V: Hoe verander ik mijn PIN?

U verandert de PIN van uw ING I-Dentity Card als volgt:

 • Steek de ING I-Dentity Card in de reader. U ziet nu 'Druk Inloggen, Ondertekenen of Menu' in het display staan
 • Druk twee keer op de knop 'MENU'. '> PIN wijzigen' wordt weergegeven
 • Druk op 'OK'. 'PIN invoeren' verschijnt nu
 • Voer uw huidige pincode in en druk op 'OK'. 'Nieuwe PIN invoeren' verschijnt nu
 • Voer uw nieuwe PIN in en druk op 'OK'. 'Nieuwe PIN nogmaals invoeren' verschijnt nu
 • Voer uw nieuwe PIN nogmaals in en druk op 'OK'. Er verschijnt eerst 'PIN gewijzigd OK' en daarna ziet u 'Druk Inloggen, Ondertekenen of Menu' in het display staan.
 • Uw PIN is nu gewijzigd.

Générique

Q : Où puis-je trouver la configuration système requise pour les services bancaires en ligne ING ?

R : La configuration système requise pour les services bancaires en ligne ING est disponible ici

Q : Puis-je utiliser mToken si je dispose uniquement d'une ING I-Dentity card ?

R : Oui, vous pouvez vous connecter avec mToken dans l'application mobile InsideBusiness. Aucun appareil supplémentaire n'est requis. Utilisez votre téléphone mobile pour bénéficier d'un accès sécurisé à InsideBusiness et signer en scannant un QR code. Cliquez ici pour obtenir plus d'informations. 

Q : Perte, vol, abus.

R : Si votre ING I-Dentity card ou le téléphone mobile sur lequel vous avez installé mToken est perdu ou volé, ou que vous pensez être victime d'une fraude, contactez immédiatement l'administrateur de l'entreprise, l'assistance ING locale (pendant les heures de bureau) ou le centre d'alarme et de communications ING au +31(0)88 464 2224 (en dehors des heures de bureau) pour bloquer votre carte et désactiver mToken.

mToken

Q : Comment puis-je commencer à utiliser mToken ?

R : Vous pouvez activer votre mToken avec votre ING I-Dentity card ou contacter l'administrateur de l'entreprise pour demander un code d'enregistrement.
Suivez ensuite ces étapes :

 1. Téléchargez l'application InsideBusiness sur l'Apple App Store ou Google Play Store
 2. Ouvrez l'application.
 3. Répondez aux questions lorsque vous y êtes invité. Remarque : les réponses à ces questions doivent correspondre aux informations que vous avez fournies à ING Wholesale Banking.
 4. Créez un mPIN composé de cinq chiffres. Ce mPIN fonctionne uniquement avec l'application InsideBusiness sur la tablette ou le smartphone associé. Un mPIN sécurisé doit être difficile à deviner, mais facile à retenir. Saisissez de nouveau ce mPIN pour vérification.
 5. Pour accepter les conditions d'utilisation, cliquez sur Accepter.
 6. La dernière étape est l'activation. Deux options d'activation de mToken sont possibles :
 • L'activation avec votre ING I-Dentity card et le lecteur de carte
 • L'activation avec un code d'enregistrement et l'approbation ultérieure de l'administrateur de votre entreprise

Q : Vous avez bloqué mToken et souhaitez le réactiver ?

R : Il vous suffit de suivre les étapes de configuration pour réinstaller mToken.

Q : Comment puis-je bloquer les fonctionnalités de l'application InsideBusiness/mToken ?

Vous pouvez bloquer l'application de 5 façons :

 • Désinstallez l'application sur votre téléphone mobile.
 • Sélectionnez « Annuler l'enregistrement » dans l'application.
 • Saisissez un mauvais mPIN plusieurs fois.
 • Demandez à l'administrateur de votre entreprise de désactiver votre application dans InsideBusiness.
 • Appelez l'assistance InsideBusiness pour demander un blocage par ING.

En cas de perte ou de vol, vous pouvez également appeler notre ligne d'urgence au +31(0) 88 464 2224 (prix d'un appel local). Vous pouvez nous contacter 24h/24 et 7j/7. Pour éviter tout abus, nous bloquerons immédiatement l'application InsideBusiness sur votre téléphone mobile.

Q : Le QR code n'est pas scanné correctement.

R : Si le QR code n'est pas scanné correctement, l'application ne peut pas valider votre demande. Lisez les suggestions suivantes pour améliorer la numérisation.

 • Les reflets sur l'écran peuvent gêner la numérisation.
 • Le pointeur de votre souris ou d'autres fenêtres ne doivent pas couvrir les parties du code QR
 • Essayez de positionner le code QR à l'intérieur des crochets en éloignant ou rapprochant l'écran.

Vous rencontrez encore des problèmes ? Consultez le site www.ingwb.com/contact pour obtenir les coordonnées de l'équipe d'assistance InsideBusiness de votre pays de résidence.

Carte et lecteur

Q : Comment puis-je commencer à utiliser mon ING I-Dentity card et le lecteur ING I-Dentity ?

R : Avant de commencer à utiliser votre ING I-Dentity ING card et le lecteur, vous devez d'abord activer votre carte.

 • Si votre entreprise a nommé un administrateur, contactez-le pour activer votre I-Dentity card.
 • Si aucun administrateur de l'entreprise n'a été désigné, vérifiez les informations sur le formulaire d'acceptation et signez-le. Renvoyez le formulaire à l'adresse indiquée. Vous recevrez un e-mail à l'activation de votre carte.

Q : Que dois-je faire si je n'ai pas reçu mon code PIN ?

R : Contactez l'administrateur de votre entreprise ou l'assistance ING locale pour recevoir des instructions sur la demande d'un nouveau code PIN.

Q : J'ai bloqué mon ING I-Dentity card. Que dois-je faire ?

R : Vous devez obtenir un code de déblocage. Contactez votre assistance ING locale pour recevoir des instructions sur le déverrouillage de votre carte.

Q : Comment puis-je changer les paramètres de langue du lecteur ING I-Dentity ?

R : Les lecteurs ING prennent en charge le néerlandais et l'anglais.

Insérez votre ING I-Dentity card et appuyez sur le bouton « Menu » à plusieurs reprises, jusqu'à ce que l'écran affiche « Set Language » (Définir la langue). Appuyez sur le bouton « OK » pour sélectionner la langue du lecteur (néerlandais ou anglais).

Q : Comment puis-je modifier mon code PIN ?

Vous pouvez modifier le code PIN de votre ING I-Dentity card de la façon suivante :

 • Placez l'ING I-Dentity Card dans le lecteur de carte Le message « Press Login, Sign or Menu » (Appuyer sur Connexion, S'inscrire ou Menu) s'affiche.
 • Appuyez deux fois sur la touche « MENU ». Le message « > Change PIN » (Modifier le code PIN) apparaît.
 • Appuyez sur « OK ». Le message « Enter PIN » (Saisir le code PIN) s'affiche.
 • Saisissez votre code PIN et cliquez sur « OK » Le message « Enter New PIN » (Saisir le nouveau code PIN) s'affiche.
 • Saisissez votre nouveau code PIN et cliquez sur « OK ». Le message « Confirm New PIN » (Confirmer le nouveau code PIN) s'affiche.
 • Confirmez votre nouveau code PIN et cliquez sur « OK ». Les messages « Change PIN OK » (Changer code PIN OK) et « Press Logon, Sign or Menu » (Appuyer sur Connexion, S'inscrire ou Menu) apparaît.
 • Votre code PIN a été modifié.

Domande generiche

D: Dove posso trovare i requisiti di sistema per i servizi bancari online di ING?

R: I requisiti di sistema per i servizi bancari online di ING si trovano qui

D: Posso utilizzare mToken se attualmente dispongo soltanto della ING I-Dentity Card?

R: Sì, puoi effettuare il login con mToken utilizzando l'app per dispositivi mobili InsideBusiness. Non sono necessari dispositivi aggiuntivi, puoi utilizzare il tuo telefono cellulare per accedere in modo sicuro a InsideBusiness e firmare eseguendo la scansione di un codice QR. Fai clic qui per ulteriori informazioni. 

D: Cosa devo fare in caso di perdita, furto o frode?

R: Se la tua ING I-Dentity Card o il telefono cellulare sul quale hai installato mToken vengono persi, rubati o utilizzati in modo fraudolento, contatta immediatamente il tuo amministratore aziendale, l'helpdesk ING locale (durante le ore di ufficio) o il Centro allarmi e comunicazioni di ING al numero +31(0)88 464 2224 (al di fuori degli orari di ufficio) per bloccare la carta e disattivare mToken.

mToken

D: Come posso iniziare a utilizzare mToken?

R: Puoi attivare mToken con la ING I-Dentity Card o contattare il tuo amministratore aziendale per richiedere un codice di registrazione.
Segui questi passaggi:

 1. Scarica l'app InsideBusiness dall'App Store di Apple o da Google Play Store
 2. Apri l'app
 3. Rispondi alle domande che ti vengono poste. Nota: le risposte a queste domande devono corrispondere alle informazioni che hai fornito a ING Wholesale Banking
 4. Crea un mPIN composto da cinque cifre. Questo mPIN funziona solo con l'app InsideBusiness sul relativo tablet o smartphone. Un mPIN sicuro dovrebbe essere difficile da indovinare ma facile da ricordare per te. Immetti l'mPIN nuovamente per la verifica
 5. Per accettare i termini di utilizzo, fai clic su Agree (Accetta)
 6. L'ultimo passo è l'attivazione. Esistono due opzioni per attivare mToken:
 • L'attivazione con la ING I-Dentity Card e il lettore
 • L'attivazione con un codice di registrazione e la successiva approvazione da parte dell'amministratore aziendale

D: Come posso riattivare un mToken bloccato?

R: Basta seguire nuovamente la procedura di installazione per reinstallare mToken.

D: Come posso bloccare l'app InsideBusiness o la funzionalità mToken?

Puoi bloccare l'app in 5 modi:

 • Disinstalla l'app dal tuo telefono cellulare
 • Seleziona "Unregister" (Rimuovi registrazione) all'interno dell'app
 • Immetti un mPIN errato per diverse volte
 • Chiedi al tuo amministratore aziendale di disattivare l'app in InsideBusiness
 • Chiama l'helpdesk di assistenza InsideBusiness per chiedere direttamente a ING di bloccare l'app

In caso di perdita o furto, puoi anche chiamare la nostra linea di emergenza al numero: +31(0) 88 464 2224, al costo di una chiamata locale. La linea è attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per evitare un uso improprio, bloccheremo immediatamente l'app InsideBusiness sul tuo telefono cellulare.

D: Il codice QR non viene scansionato correttamente

R: Se il codice QR non viene scansionato correttamente, l'app non è in grado di convalidare la richiesta. Leggi i seguenti suggerimenti per migliorare la scansione.

 • I riflessi sullo schermo rendono più difficile la scansione per il dispositivo mobile
 • Il puntatore del mouse o altre finestre non devono coprire parti del codice QR
 • Prova a portare il codice QR all'interno del riquadro allontanando o avvicinando il dispositivo mobile allo schermo.

Se i problemi persistono, visita il sito web www.ingwb.com/contact e cerca i dettagli di contatto del team di assistenza InsideBusiness del tuo Paese di residenza.

Card e lettore

D: Come posso iniziare a utilizzare la mia ING I-Dentity Card e il lettore ING I-Dentity?

R: Prima di iniziare a utilizzare la ING I-Dentity Card e il lettore, è necessario attivare la carta.

 • Se la tua società ha nominato un amministratore aziendale, devi contattarlo/a per richiedere l'attivazione della I-Dentity Card.
 • Nel caso in cui non sia stato nominato alcun amministratore aziendale, verifica i dettagli presenti sul modulo di accettazione e firmalo. Invia il modulo firmato all'indirizzo indicato sul modulo stesso. Riceverai un'e-mail non appena avremo attivato la tua carta.

D: Cosa devo fare se non ho ricevuto il PIN?

R: Contatta l'amministratore aziendale o l'helpdesk ING locale per ricevere istruzioni su come richiedere un nuovo PIN.

D: Ho bloccato la mia ING I-Dentity Card. Che cosa devo fare?

R: Devi ottenere un codice di sblocco. Contatta l'helpdesk ING locale per ricevere istruzioni su come sbloccare la carta.

D: Come posso cambiare le impostazioni della lingua del lettore ING I-Dentity?

R: I lettori ING supportano la lingua olandese e inglese.

Inserisci la ING I-Dentity Card e premi il pulsante "Menu" ripetutamente fino a visualizzare sul display il messaggio "Set Language" (Imposta lingua). Premendo il pulsante "OK" potrai scegliere la lingua del lettore tra olandese e inglese.

D: Posso cambiare il mio PIN?

R: Puoi modificare il PIN della tua ING I-Dentity Card seguendo le indicazioni riportate di seguito:

 • Inserisci la ING I-Dentity Card nel lettore. Verrà visualizzato il messaggio "Press Login, Sign or Menu" (Premi Login, Sign o Menu)
 • Premi "MENU" due volte. Verrà visualizzato il messaggio "Change PIN" (Cambia PIN)
 • Premi "OK". Verrà visualizzato il messaggio "Enter PIN" (Inserisci PIN)
 • Inserisci il PIN attuale e premi "OK". Verrà visualizzato il messaggio "Enter New PIN" (Inserisci nuovo PIN)
 • Inserisci il nuovo PIN e premi "OK". Verrà visualizzato il messaggio "Confirm New PIN" (Conferma nuovo PIN)
 • Conferma il nuovo PIN e premi "OK". Verranno visualizzati i messaggi "Change PIN OK" (Cambio PIN OK) e "Press Login, Sign or Menu" (Premi Login, Sign o Menu).
 • Il tuo PIN è stato modificato.

Ogólne

P.: Gdzie znajdę wymagania systemowe dla bankowości elektronicznej ING?

O.: Wymagania systemowe dla bankowości elektronicznej ING można znaleźć tutaj

P.: Czy mogę użyć mTokena, jeśli obecnie dysponuję tylko kartą ING I-Dentity?

O.: Tak, możesz się zalogować za pomocą mTokena w aplikacji mobilnej InsideBusiness. Dodatkowe urządzenia nie są wymagane. Użyj swojego telefonu komórkowego, aby uzyskać bezpieczny dostęp do aplikacji InsideBusiness i zaloguj się, skanując kod QR. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej. 

P.: Co zrobić w przypadku zgubienia, kradzieży lub nadużycia?

O.: W przypadku zgubienia lub kradzieży karty ING I-Dentity lub telefonu komórkowego, na którym zainstalowano mToken, lub też w przypadku podejrzewanego nadużycia należy niezwłocznie skontaktować się ze swoim administratorem firmowym, lokalnym działem pomocy (helpdesk) ING (w godzinach pracy) lub z Centrum ds. Alarmów i Komunikacji ING +31(0)88 464 2224 (poza godzinami pracy), aby zablokować kartę i dezaktywować mToken.

mToken

P.: Jak mogę rozpocząć korzystanie z mTokena?

O.: Możesz aktywować mToken, korzystając z karty ING I-Dentity lub kontaktując się z administratorem firmowym, aby poprosić o kod rejestracyjny.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Pobierz aplikację InsideBusiness ze sklepu Apple App Store lub Google Play Store
 2. Otwórz aplikację
 3. Odpowiedz na pytania po wyświetleniu monitu. Uwaga: odpowiedzi na te pytania muszą być zgodne z danymi podanymi przez Ciebie w Bankowości Korporacyjnej ING
 4. Utwórz mPIN składający się z pięciu cyfr. Taki mPIN działa wyłącznie z aplikacją InsideBusiness na powiązanym tablecie lub smartfonie. Bezpieczny mPIN to taki, który trudno odgadnąć, ale łatwo zapamiętać. Wprowadź mPIN ponownie w celu weryfikacji
 5. Aby zaakceptować Warunki korzystania, kliknij przycisk Zgadzam się
 6. Ostatnim krokiem jest aktywacja. Istnieją dwie opcje umożliwiające aktywację mTokena:
 • Aktywacja z wykorzystaniem karty ING I-Dentity oraz czytnika
 • Aktywacja z wykorzystaniem kodu rejestracyjnego, zatwierdzana potem przez administratora firmowego

P.: Jak mogę reaktywować zablokowany mToken?

O.: Aby ponownie zainstalować mToken, wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami konfiguracji.

P.: Jak mogę zablokować aplikację InsideBusiness / funkcję mToken?

Możesz zablokować aplikację na 5 sposobów:

 • Odinstaluj aplikację z telefonu komórkowego
 • Wybierz w aplikacji opcję „Wyrejestruj”
 • Wpisz wielokrotnie nieprawidłowy numer mPIN
 • Poproś administratora firmowego o dezaktywację aplikacji w InsideBusiness
 • Zadzwoń do działu pomocy InsideBusiness, aby ING zablokowało aplikację

W razie utraty lub kradzieży można też zadzwonić na awaryjną infolinię: +31(0) 88 464 2224 (połączenie według stawki lokalnej). Można się z nami kontaktować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Aby zapobiec nadużyciom, natychmiast zablokujemy aplikację InsideBusiness na Twoim telefonie komórkowym.

P.: Kod QR nie został zeskanowany poprawnie

O.: Jeśli kod QR nie został zeskanowany poprawnie, aplikacja nie może zweryfikować Twojego żądania. Przeczytaj poniższe sugestie, aby poprawić jakość skanowania.

 • Odbicia na ekranie powodują, że skanowanie jest trudniejsze dla urządzeń mobilnych
 • Wskaźnik myszy lub inne okna nie powinny zasłaniać fragmentów kodu QR
 • Spróbuj umieścić kod QR wewnątrz nawiasów kwadratowych, odsuwając się od ekranu lub przysuwając się do niego.

Nadal występują problemy? Witryna www.ingwb.com/contact zawiera dane kontaktowe działu pomocy technicznej InsideBusiness dla Twojego kraju zamieszkania.

Karta i czytnik

P.: W jaki sposób można zacząć korzystać z karty ING I-Dentity oraz czytnika ING I-Dentity?

O.: Przed rozpoczęciem korzystania z karty i czytnika ING I-Dentity musisz najpierw aktywować kartę.

 • Jeśli twoja firma wyznaczyła administratora firmowego, skontaktuj się z nim w celu aktywacji karty I-Dentity.
 • W przypadku braku administratora firmowego zapoznaj się z formularzem akceptacji i podpisz go. Formularz należy odesłać na podany na nim adres. Wkrótce po aktywacji karty otrzymasz wiadomość e-mail.

P.: Co należy zrobić, jeżeli nie otrzymało się kodu PIN?

O.: Skontaktuj się z administratorem firmowym lub lokalnym działem pomocy (helpdesk) ING, aby otrzymać instrukcje, jak wystąpić o nowy PIN.

P.: Zablokowałem(-am) kartę ING I-Dentity. Co mam zrobić?

O.: Musisz uzyskać kod odblokowania. Skontaktuj się z lokalnym działem pomocy (helpdesk) ING, aby otrzymać instrukcje dotyczące odblokowania karty.

P.: Jak mogę zmienić ustawienia językowe w czytniku ING I-Dentity?

O.: Czytniki ING obsługują angielską i niderlandzką wersję językową.

Po włożeniu karty ING I-Dentity i kilkukrotnym naciśnięciu przycisku „Menu” pojawi się polecenie „Set Language” (Wybierz język). Wybór „OK” spowoduje przełączenie języka czytnika na angielski lub niderlandzki.

P.: Jak mogę zmienić mój kod PIN?

Aby zmienić kod PIN do karty ING I-Dentity, wykonaj następujące czynności:

 • Włóż kartę ING I-Dentity do czytnika. Pojawi się komunikat „Press Login, Sign or Menu” (Naciśnij przycisk Zaloguj, Zarejestruj lub Menu).
 • Naciśnij dwa razy przycisk „MENU”. Pojawi się komunikat „Change PIN” (Zmień kod PIN).
 • Naciśnij przycisk „OK”. Pojawi się komunikat „Enter PIN” (Wpisz kod PIN).
 • Wpisz dotychczasowy kod PIN i naciśnij przycisk „OK”. Pojawi się komunikat „Enter New PIN” (Wpisz nowy kod PIN).
 • Wpisz nowy kod PIN i naciśnij przycisk „OK”. Pojawi się komunikat „Confirm New PIN” (Potwierdź nowy kod PIN).
 • Wpisz ponownie nowy kod PIN i naciśnij przycisk „OK”. Pojawi się informacja „Change PIN OK” (Zmiana kodu PIN zrealizowana) i komunikat „Press Login, Sign or Menu” (Naciśnij przycisk Zaloguj, Zarejestruj lub Menu).
 • Kod PIN został zmieniony.

Întrebări generale

Întrebare: Unde pot găsi cerințele de sistem pentru ING online banking?

Răspuns: Cerințele de sistem pentru ING online banking pot fi găsite aici

Întrebare: Pot folosi mToken dacă în prezent dețin doar un card ING I-Dentity?

Răspuns: Da, vă puteți conecta cu ajutorul mToken la aplicația mobilă InsideBusiness. Nu sunt necesare dispozitive suplimentare, utilizați pur și simplu telefonul mobil pentru acces securizat la InsideBusiness și semnați prin scanarea unui cod QR. Faceți clic aici pentru mai multe informații. 

Întrebare: Pierdere, furt, abuz?

Răspuns: În cazul în care vă pierdeți sau vi se fură cardul ING I-Dentity sau telefonul mobil pe care ați instalat mToken sau dacă există orice indiciu de utilizare frauduloasă, vă rugăm să contactați imediat administratorul dvs. corporativ, serviciul local de asistență ING (în timpul programului de lucru) sau Alarm and Communications Centre ING +31(0)88 464 2224 (în afara programului de lucru), pentru blocarea cardului și dezactivarea mToken.

mToken

Întrebare: Cum pot începe să folosesc mToken?

Răspuns: Puteți activa mToken cu ajutorul cardului dvs. ING I-Dentity sau contactând administratorul dvs. corporativ pentru a solicita un cod de înregistrare.

Trebuie să urmați pașii de mai jos:

 1. Descărcați aplicația InsideBusiness din magazinul de aplicații Apple sau din magazinul Google Play.
 2. Deschideți aplicația.
 3. Răspundeți la întrebări atunci când vi se solicită. Notă: răspunsurile la aceste întrebări trebuie să corespundă cu informațiile pe care le-ați furnizat către ING Wholesale Banking.
 4. Creați un mPIN din cinci cifre. Acest mPIN funcționează numai cu aplicația InsideBusiness pe tableta sau smartphone-ul asociat(ă). Un mPIN sigur trebuie să fie greu de ghicit, dar ușor de ținut minte de către dvs. Introduceți acest mPIN din nou pentru a-l verifica.
 5. Pentru a accepta Termenii de utilizare, faceți clic pe Sunt de acord.
 6. Ultimul pas este activarea. Există două opțiuni de activare a mToken:
 • Activarea cu cardul ING I-Dentity și cititorul de card.
 • Activarea cu un cod de înregistrare și aprobarea ulterioară de către administratorul dvs. corporativ.

Întrebare: Ați blocat mToken și doriți să-l reactivați?

Răspuns: Urmați pur și simplu pașii de configurare pentru a reinstala mToken.

Întrebare: Cum pot bloca aplicația InsideBusiness/caracteristica mToken?

Puteți bloca aplicația în 5 moduri:

 • Dezinstalați aplicația de pe telefonul mobil.
 • Selectați „Anulare înregistrare” din aplicație.
 • Introduceți un mPIN incorect de mai multe ori.
 • Solicitați administratorului dvs. corporativ să vă dezactiveze aplicația în InsideBusiness.
 • Sunați la serviciul de asistență InsideBusiness pentru ca blocarea să fie aplicată de ING.

În caz de pierdere sau furt, puteți suna, de asemenea, la linia telefonică de urgență: +31(0) 88 464 2224, la tarife locale. Ne puteți contacta 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Pentru a preveni utilizarea abuzivă, vom bloca imediat aplicația InsideBusiness pe telefonul dvs. mobil.

Întrebare: Codul QR nu este scanat corespunzător

Răspuns: În cazul în care codul QR nu este scanat corespunzător, aplicația nu vă poate valida cererea. Vă rugăm să citiți următoarele sugestii pentru a îmbunătăți scanarea.

 • Reflexiile în ecran vor îngreuna scanarea pentru dispozitivul mobil.
 • Indicatorul mouse-ului sau alte ferestre nu trebuie să acopere părți ale codului QR.
 • Încercați să încadrați codul QR între paranteze apropiindu-vă sau îndepărtându-vă de ecran.

Întâmpinați în continuare probleme? Vă rugăm să vizitați www.ingwb.com/contact pentru datele de contact ale echipei de asistență InsideBusiness din țara dvs. de reședință.

Card și cititor de card

Întrebare: Cum pot începe să folosesc cardul ING I-Dentity și cititorul de card ING I-Dentity?

Răspuns: Înainte de a putea folosi cardul și cititorul ING I-Dentity, trebuie să vă activați cardul.

 • În cazul în care compania dvs. a desemnat un administrator corporativ, vă rugăm să-l contactați în vederea activării cardului I-Dentity.
 • În cazul în care nu a fost desemnat un administrator corporativ, consultați detaliile de pe formularul de primire și semnați formularul. Expediați formularul la adresa menționată pe acesta. Veți primi un e-mail imediat după activarea cardului dvs.

Întrebare: Ce trebuie să fac dacă nu am primit codul PIN?

Răspuns: Contactați administratorul dvs. corporativ sau serviciul local de asistență ING pentru a primi instrucțiuni cu privire la modul de solicitare a unui PIN nou.

Întrebare: Mi-am blocat cardul ING I-Dentity. Ce trebuie să fac?

Răspuns: Trebuie să obțineți un cod de deblocare. Contactați serviciul local de asistență ING pentru a primi instrucțiuni cu privire la deblocarea cardului.

Întrebare: Cum modific setările de limbă ale cititorului ING I-Dentity?

Răspuns: Cititoarele ING acceptă limbile olandeză și engleză.

Introduceți cardul ING I-Dentity și apăsați butonul „Menu” („Meniu”) în mod repetat până când afișajul indică „Set Language” („Setare limbă”). Prin apăsarea butonului „OK”, limba cititorului va fi comutată între olandeză și engleză.

Întrebare: Cum îmi modific codul PIN?

Puteți modifica codul PIN aferent cardului dvs. ING I-Dentity urmând pașii de mai jos:

 • Introduceți cardul ING I-Dentity în cititor. Se va afișa textul „Press Login, Sign or Menu” („Apăsați Conectare, Semnare sau Meniu”).
 • Apăsați „MENU” („MENIU”) de două ori. Se va afișa textul „> Change PIN” („> Modificare PIN”).
 • Apăsați „OK”. Se va afișa textul „Enter PIN” („Introducere PIN”).
 • Introduceți codul PIN existent și apăsați „OK”. Se va afișa textul „Enter New PIN” („Introducere PIN nou”).
 • Introduceți codul PIN nou și apăsați „OK”. Se va afișa textul „Confirm New PIN” („Confirmare PIN nou”).
 • Confirmați codul PIN nou și apăsați „OK”. Se va afișa textul „Change PIN OK” („Modificare PIN OK”) și „Press Logon, Sign or Menu” („Apăsați Conectare, Semnare sau Meniu”).
 • Codul dvs. PIN a fost modificat.

Общие

В. Где можно найти описание системных требований для интернет-банкинга ING?

О. Описание системных требований для интернет-банкинга ING можно найти здесь

В. Можно ли использовать mToken, если на данный момент у меня есть только карта ING I-Dentity?

О. Да, вы можете заходить в мобильное приложение InsideBusiness с помощью mToken. Дополнительные устройства не требуются, просто выполните безопасный вход в InsideBusiness с мобильного телефона и поставьте подпись путем сканирования QR-кода. Чтобы получить дополнительные сведения, нажмите здесь

В. Карта утеряна/украдена/подверглась некорректному использованию.

О. Если ваша карта ING I-Dentity или мобильный телефон, на котором установлен mToken, утеряны или украдены либо есть признаки их мошеннического использования, незамедлительно обратитесь к корпоративному администратору, в местную службу технической поддержки ING (в рабочее время) или в службу ING Alarm and Communications Centre по номеру +31(0)88 464 2224 (в нерабочее время), чтобы заблокировать карту и деактивировать mToken.

mToken

В. Как начать работу с mToken?

О. mToken можно активировать с помощью карты ING I-Dentity. Также вы можете связаться со своим корпоративным администратором, чтобы запросить регистрационный код.

Вам необходимо выполнить следующие действия:

 1. Загрузите приложение InsideBusiness из магазина Apple App Store или Google Play Store.
 2. Откройте приложение.
 3. Ответьте на вопросы при появлении соответствующих запросов. Примечание: ответы на эти вопросы должны соответствовать данным, которые вы предоставили компании ING Wholesale Banking.
 4. Создайте mPIN, состоящий из пяти цифр. Этот mPIN будет действовать только для приложения InsideBusiness на конкретном смартфоне или планшете. Чтобы обеспечивать безопасность, mPIN должен быть сложным для угадывания, но вам должно быть легко его запомнить. Введите mPIN еще раз для проверки.
 5. Чтобы принять Условия использования, нажмите «Согласиться».
 6. Последним шагом является активация. Существует два варианта активации mToken:
 • активация с помощью карты ING I-Dentity и устройства чтения;
 • активация с помощью регистрационного кода и последующего утверждения вашим корпоративным администратором.

В. mToken заблокирован, и его необходимо повторно активировать.

О. Чтобы переустановить mToken, просто выполните действия, необходимые для его настройки.

В. Как заблокировать приложение InsideBusiness или функцию mToken?

Вы можете заблокировать приложение 5 способами:

 • удалить приложение со своего мобильного телефона;
 • выбрать пункт «Отменить регистрацию» в приложении;
 • указать неверный mPIN несколько раз;
 • попросить своего корпоративного администратора деактивировать приложение InsideBusiness;
 • обратиться по телефону в службу поддержки InsideBusiness, чтобы блокировка была произведена компанией ING.

В случае утери или кражи вы можете также позвонить на нашу линию экстренной связи (+31(0) 88 464 2224, применяются местные тарифы). Мы находимся на связи 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В целях защиты от неправомерного использования мы можем мгновенно заблокировать приложение InsideBusiness на мобильном телефоне.

В. QR-код не сканируется должным образом.

О. Если QR-код не сканируется должным образом, значит, приложению не удалось проверить ваш запрос. Ознакомьтесь со следующими советами для улучшения качества сканирования.

 • Отражения на экране мобильного устройства могут осложнить сканирование.
 • Недопустимо, чтобы курсор или другие окна перекрывали части QR-кода.
 • Попытайтесь поместить QR-код в рамку видоискателя. Для этого перемещайте камеру от экрана или к экрану.

Проблема не решена? Посетите сайт www.ingwb.com/contact, чтобы узнать контактные данные службы поддержки InsideBusiness в вашей стране.

Карта и устройство чтения

В. Как начать пользоваться картой и устройством чтения ING I-Dentity?

О. Прежде чем вы сможете приступить к использованию карты и устройства чтения ING I-Dentity, необходимо активировать карту.

 • Если ваша компания назначила корпоративного администратора, свяжитесь с ним для активации карты I-Dentity.
 • В случае если корпоративный администратор не назначен, проверьте данные формы заявки и подпишите ее. Отправьте форму обратно по указанному на ней адресу. Сразу же по завершении активации карты вы получите электронное письмо.

В. Что делать, если у меня нет ПИН-кода?

О. Свяжитесь со своим корпоративным администратором или обратитесь в местную службу технической поддержки ING для получения инструкций о том, как запросить новый ПИН-код.

В. Я заблокировал(-а) свою карту ING I-Dentity. Что делать?

О. Необходимо получить код разблокировки. Обратитесь в местную службу технической поддержки ING для получения инструкций о том, как разблокировать карту.

В. Как изменить языковые параметры устройства чтения ING I-Dentity?

О. Устройства чтения ING поддерживают нидерландский и английский языки.

Вставьте свою карту ING I-Dentity, после чего нажмите кнопку Menu (Меню) несколько раз, пока на экране не отобразится «Set Language» (Установка языка). При нажатии кнопки OK язык устройства чтения переключается между нидерландским и английским.

В. Как изменить ПИН-код?

Вы можете изменить ПИН-код карты ING I-Dentity, выполнив приведенные ниже действия:

 • Поместите карту ING I-Dentity в устройство чтения. Появится строка «Press Login, Sign or Menu» (Нажмите «Вход», «Регистрация» или «Меню»).
 • Нажмите MENU дважды. Появится строка «> Change PIN» (> Изменить ПИН-код).
 • Нажмите OK. Появится строка «Enter PIN» (Введите ПИН-код).
 • Введите текущий ПИН-код и нажмите OK. Появится строка «Enter New PIN» (Введите новый ПИН-код).
 • Введите новый ПИН-код и нажмите OK. Появится строка «Confirm New PIN» (Подтвердите новый ПИН-код).
 • Подтвердите новый ПИН-код и нажмите OK. Появятся сообщения «Change PIN OK» (Успешное изменение ПИН-кода) и «Press Logon, Sign or Menu» (Нажмите «Вход», «Регистрация» или «Меню»).
 • Ваш ПИН-код изменен.

Všeobecné

Otázka: Kde môžem nájsť systémové požiadavky k internetovému bankovníctvu ING?

Odpoveď: Systémové požiadavky k internetovému bankovníctvu ING nájdete tu

Otázka: Môžem používať mToken, ak mám v súčasnosti len ING I-Dentity kartu?

Odpoveď: Áno, pomocou mTokenu sa môžete prihlásiť do mobilnej aplikácie InsideBusiness. Nie sú potrebné žiadne ďalšie zariadenia, do aplikácie InsideBusiness sa bezpečne prihlásite cez svoj mobilný telefón a podpísanie vykonáte naskenovaním QR kódu. Ďalšie informácie získate tu

Otázka: Strata, krádež, zneužitie?

Odpoveď: Ak sa vaša ING I-Dentity karta alebo mobilný telefón, v ktorom máte nainštalovaný mToken, stratí, ak vám ich ukradnú alebo budete mať akékoľvek podozrenie, že dochádza k ich podvodnému zneužívaniu, okamžite požiadajte svojho administrátora, lokálnu technickú podporu spoločnosti ING (počas pracovných hodín) alebo pracovníkov strediska Alarm and Communications Centre ING na čísle +31(0)88 464 2224 (mimo pracovných hodín) o zablokovanie vašej karty a deaktiváciu mTokenu.

mToken

Otázka: Ako môžem začať používať mToken?

Odpoveď: mToken si môžete aktivovať pomocou ING I-Dentity karty alebo si môžete od svojho administrátora vyžiadať registračný kód.
Postupujte podľa týchto pokynov:

 1. Z obchodu Apple App Store alebo z Obchodu Google Play si stiahnite aplikáciu InsideBusiness.
 2. Otvorte aplikáciu.
 3. Po vyzvaní odpovedzte na otázky. Poznámka: odpovede na tieto otázky sa musia zhodovať s informáciami, ktoré ste poskytli spoločnosti ING Wholesale Banking.
 4. Vytvorte si kód mPIN pozostávajúci z piatich číslic. Tento kód mPIN funguje s aplikáciou InsideBusiness len na príslušnom tablete alebo smartfóne. Bezpečný kód mPIN by mal byť ťažko uhádnuteľný, ale ľahko zapamätateľný. Zadajte kód mPIN znova kvôli overeniu.
 5. Prijmite zmluvné podmienky kliknutím na položku „Agree“ (Súhlasím).
 6. Posledným krokom je aktivácia. mToken možno aktivovať dvoma sa spôsobmi:
 • Aktivácia pomocou ING I-Dentity karty a čítačky
 • Aktivácia pomocou registračného kódu a následného schválenia vaším administrátorom.

Otázka: Zablokovali ste si mToken a chcete ho znova aktivovať?

Odpoveď: Jednoducho mToken znovu nainštalujte podľa pokynov na nastavenie.

Otázka: Ako zablokujem aplikáciu InsideBusiness/funkciu mToken?

Aplikácia sa dá zablokovať piatimi spôsobmi:

 • Odinštalujte aplikáciu z mobilného telefónu.
 • V aplikácii vyberte položku „Unregister“ (Zrušiť registráciu).
 • Viackrát zadajte nesprávny kód mPIN.
 • Požiadajte firemného správcu o deaktiváciu vašej aplikácie InsideBusiness.
 • Zavolajte na technickú podporu InsideBusiness a požiadajte, aby spoločnosť ING vykonala zablokovanie.

V prípade straty alebo krádeže môžete zavolať aj na našu núdzovú linku: +31(0) 88 464 2224 za miestne poplatky za volanie. Môžete nás kontaktovať 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Aplikáciu InsideBusiness na vašom mobilnom telefóne ihneď zablokujeme, aby sa predišlo jej zneužitiu.

Otázka: QR kód sa nenaskenoval správne

Odpoveď: Ak sa QR kód nenaskenuje správne, aplikácia nemôže overiť vašu žiadosť. Prečítajte si tieto návrhy, ako zlepšiť skenovanie.

 • Skenovanie mobilným zariadením sťažujú odrazy na obrazovke.
 • Ukazovateľ myši alebo iné okná by nemali zakrývať časti QR kódu.
 • Snažte sa umiestniť QR kód medzi zátvorky tak, že zariadenie oddialite od obrazovky alebo ho k nej priblížite.

Stále máte problémy? Na adrese www.ingwb.com/contact nájdete kontaktné údaje tímu podpory pre aplikáciu InsideBusiness pre krajinu vášho bydliska.

Karta a čítačka

Otázka: Ako môžem začať používať svoju kartu ING I-Dentity a čítačku?

Odpoveď: Ak chcete začať používať kartu ING I-Dentity a čítačku, musíte kartu najskôr aktivovať.

 • Ak má vaša spoločnosť určeného administrátora, požiadajte ho o aktiváciu vašej I-Dentity karty.
 • Pokiaľ nie je určený administrator a chcete aktivovať svoju ING I-Dentity kartu, skontrolujte podrobnosti na preberacom formulári a podpíšte ho. Vráťte formulár na adresu, ktorá je v ňom uvedená. Hneď po aktivovaní vašej karty dostanete e-mail.

Otázka: Čo urobiť, ak mi nebol doručený PIN kód?

Odpoveď: Požiadajte svojho administrátora alebo lokálnu technickú podporu spoločnosti ING, aby vám poskytli pokyny, ako požiadať o nový PIN kód.

Otázka: Zablokoval(a) som si kartu ING I-Dentity. Čo mám robiť?

Odpoveď: Musíte získať kód na odblokovanie. Požiadajte lokálnu technickú podporu spoločnosti ING o pokyny, ako kartu odblokovať.

Otázka: Ako zmením nastavenia jazyka čítačky ING I-Dentity karty?

Odpoveď: Čítačky ING podporujú holandský a anglický jazyk.

Vložte kartu I-Dentity a opakovane stláčajte tlačidlo „Menu“ (Ponuka), kým sa na displeji nezobrazí text „Set Language“ (Nastaviť jazyk). Stlačením tlačidla OK môžete prepnúť jazyk čítačky na holandčinu alebo angličtinu.

Otázka: Ako si môžem zmeniť PIN kód?

PIN kód ING I-Dentity karty môžete zmeniť vykonaním týchto krokov:

 • Vložte ING I-Dentity kartu do čítačky. Zobrazí sa text „PRESS Login, Sign or Menu“.
 • Stlačte dvakrát tlačidlo „MENU“. Zobrazí sa text „Change PIN“.
 • Stlačte tlačidlo „OK“. Zobrazí sa text „Enter PIN“.
 • Zadajte existujúci PIN kód a stlačte tlačidlo „OK“. Zobrazí sa text „Enter New PIN“.
 • Zadajte nový PIN kód a stlačte tlačidlo „OK“. Zobrazí sa text „Confirm New PIN“.
 • Potvrďte nový PIN kód a stlačte tlačidlo „OK“. Zobrazí sa text „Press Login, Sign or Menu“.
 • PIN kód je teraz zmenený.

Загальні

З. Де можна знайти системні вимоги для користування онлайн-банкінгом ING?

В. З системними вимогами для користування онлайн-банкінгом ING можна ознайомитися тут

З. Чи можна користуватися mToken, якщо зараз у мене є лише картка ING I-Dentity?

В. Так, можна здійснювати вхід до мобільного застосунку InsideBusiness за допомогою mToken. Не потрібно жодних додаткових пристроїв: просто використовуйте свій мобільний телефон для безпечного доступу до InsideBusiness та підписання шляхом сканування QR-коду. Для отримання додаткової інформації натисніть тут

З. Як щодо втрати, крадіжки чи неправомірного використання?

В. Якщо вашу картку ING I-Dentity чи мобільний телефон зі встановленим mToken втрачено або викрадено чи є ознаки їх шахрайського використання, негайно зверніться до корпоративного адміністратора, місцевої Служби підтримки клієнтів ING (у робочий час) або зателефонуйте в Alarm and Communications Centre ING за номером +31(0)88-464-2224 (у неробочий час), щоб заблокувати вашу картку та деактивувати mToken.

mToken

З. Як почати користуватися mToken?

В. Щоб активувати mToken, скористайтеся карткою ING I-Dentity або зверніться до вашого корпоративного адміністратора для отримання реєстраційного коду.

Слід виконати наступні кроки:

 1. Завантажити застосунок InsideBusiness з Apple App Store або Google Play Store.
 2. Відкрити застосунок.
 3. Відповісти на поставлені запитання. Примітка: відповіді повинні збігатися з відомостями, які ви надали ING Wholesale Banking.
 4. Створити mPIN, що складається з 5 цифр. Цей mPIN можна використовувати лише для застосунку InsideBusiness на відповідному планшеті чи смартфоні. Слід задати надійний mPIN, який важко вгадати, проте легко запам’ятати. Повторно введіть цей mPIN для його підтвердження.
 5. Щоб погодитися з Умовами використання, натисніть «Agree» (Погоджуюсь).
 6. Останній крок — активація. Активувати mToken можна двома способами:
 • за допомогою картки ING I-Dentity та зчитувача;
 • За допомогою реєстраційного коду з наступним підтвердженням із боку вашого корпоративного адміністратора.

З. Ви заблокували mToken та бажаєте знову його активувати?

В. Слід встановити mToken повторно, виконавши відповідні кроки.

З. Як заблокувати застосунок InsideBusiness або mToken?

Заблокувати застосунок можна 5 способами:

 • видалити застосунок із мобільного телефону;
 • вибрати в застосунку «Unregister» (Відмінити реєстрацію);
 • декілька разів ввести неправильний mPIN;
 • звернутися до корпоративного адміністратора для деактивації вашого застосунку в InsideBusiness;
 • зателефонувати в Службу підтримки клієнтів InsideBusiness та попросити, щоб працівники ING здійснили блокування.

У випадку втрати чи крадіжки ви також можете зателефонувати на лінію екстреного зв’язку за номером +31(0) 88-464-2224 (оплата дзвінка — за тарифами місцевого оператора зв’язку). Лінія екстреного зв’язку працює цілодобово та без вихідних. Щоб запобігти неправомірному використанню, ми негайно заблокуємо застосунок InsideBusiness на вашому мобільному телефоні.

З. QR-код не сканується належним чином

В. Якщо QR-код не сканується належним чином, не може відбутися підтвердження вашого запиту застосунком. Наведемо поради з покращення сканування.

 • Відблиски екрана ускладнюють сканування мобільним пристроєм.
 • Частини QR-коду не повинні прикриватися іншими вікнами чи курсором.
 • Намагайтеся, щоб QR-код потрапив у рамку, віддаляючи свій мобільний пристрій від екрана чи наближаючи пристрій до нього.

Проблему не вирішено? Див. на www.ingwb.com/contact контактні дані Служби підтримки користувачів InsideBusiness у країні вашого перебування.

Картка та зчитувач

З. Як почати користуватися карткою та зчитувачем ING I-Dentity?

В. Перш ніж почати користуватися карткою та зчитувачем ING I-Dentity, слід активувати картку.

 • Якщо у вашій компанії призначено корпоративного адміністратора, зверніться до нього для активації картки I-Dentity.
 • Якщо корпоративного адміністратора не призначено, перевірте відомості, зазначені у формі підтвердження про прийняття, та підпишіть її. Поверніть форму за вказаною на ньому адресою. Після активації вашої картки ви отримаєте відповідного електронного листа.

З. Що робити, якщо я не отримав (-ла) PIN-код?

В. Зверніться до корпоративного адміністратора або місцевої Служби підтримки клієнтів ING для отримання вказівок щодо оформлення запиту на новий PIN-код.

З. Я заблокував (-ла) свою картку ING I-Dentity. Що робити?

В. Вам слід отримати код розблокування. Зверніться до місцевої Служби підтримки клієнтів ING для отримання вказівок щодо розблокування картки.

З. Як змінити мовні параметри зчитувача ING I-Dentity?

В. Зчитувачі ING підтримують нідерландську та англійську мови.

Вставте свою карту ING I-Dentity в зчитувач і натискайте кнопку «MENU» (МЕНЮ), поки на дисплеї не з’явиться «Set Language» (Встановити мову). Натискаючи кнопку «OK», можна перемикати мову зчитувача на англійську чи нідерландську.

З. Як змінити PIN-код?

PIN-код вашої картки ING I-Dentity можна змінити наступним чином:

 • Вставте картку ING I-Dentity в зчитувач. З’явиться напис «Press Login, Sign or Menu» (Натисніть Увійти, Підписати або Меню).
 • Двічі натисніть кнопку «MENU» (МЕНЮ). З’явиться напис «> Change PIN» (> Змінити PIN-код).
 • Натисніть «OK». З’явиться напис «Enter PIN» (Введіть PIN-код).
 • Введіть свій діючий PIN-код та натисніть «OK». З’явиться напис «Enter New PIN» (Введіть новий PIN-код).
 • Введіть новий PIN-код та натисніть «OK». З’явиться напис «Confirm New PIN» (Підтвердьте новий PIN-код).
 • Підтвердьте свій новий PIN-код і натисніть «OK». З’являться повідомлення «Change PIN OK» (Зміна PIN-коду ОК) та «Press Login, Sign or Menu» (Натисніть Увійти, Підписати або Меню).
 • Ваш PIN-код змінено.