Klachten

Dat vinden wij natuurlijk jammer. Om u te helpen bij de afhandeling van uw klacht kunt u deze op verschillende manieren bij ons indienen.

U kunt als volgt uw klacht per e-mail of brief indienen:

  • Bij uw relatiemanager
  • Door middel van het sturen van een brief aan ING Real Estate Finance, afdeling Business Management, locatiecode DEA 05.067, Postbus 1800, 1000 BV Amsterdam.

Wilt u in uw brief of e-mail naast een omschrijving van uw klacht, het volgende vermelden: Uw naam, adres, postcode en woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer. Daarnaast vragen wij u de naam van uw relatiemanager te vermelden en uw leningnummer(s) bij ING Real Estate Finance.

Tijdslijnen
U kunt uw klacht aan ons voorleggen tot uiterlijk dertien maanden, vanaf de dag waarop het feit waarover u zich wilt beklagen heeft plaatsgevonden, of tot uiterlijk dertien maanden, vanaf de dag dat u redelijkerwijs van dat feit kennis had kunnen nemen. Zodra de klacht door ons is ontvangen, wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen waarbij afspraken worden gemaakt over de wijze waarop de klacht in behandeling wordt genomen en over de termijn van afhandeling.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht?
U kunt de klacht binnen acht weken, nadat u een reactie van ons heeft ontvangen of had moeten ontvangen, schriftelijk voorleggen aan de directie van ING Real Estate Finance via het volgende adres:

ING Real Estate Finance
Directie
Locatiecode DEA 05.067
Postbus 1800
1000 BV Amsterdam

U ontvangt uiterlijk acht weken na de ontvangstbevestiging een reactie op uw klacht.

Bent u niet tevreden over de afhandeling door de directie?
Als u niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht door de directie van ING, dan kunt u uw klacht aan de bevoegde rechter te Amsterdam voorleggen. 

Bent u een kleinzakelijke vastgoedbelegger*?
ING is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Onder voorwaarden kunnen klachten van kleinzakelijke vastgoedbeleggers ook worden voorgelegd aan het KiFiD. U bent een kleinzakelijke vastgoedbelegger als uw lening onder de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering (de Gedragscode) valt.

  • In uw leningovereenkomst kunt u nalezen of uw lening valt onder de Gedragscode.
  • In het Reglement Kleinzakelijke Financiering van het KiFiD kunt u nalezen of de klacht aan KiFiD kan worden voorgelegd. Het reglement kunt u op www.kifid.nl raadplegen of u kunt dit opvragen via telefoonnummer 070 - 3338999.

Voordat u een klacht bij het KiFiD kunt indienen, dient u eerst de hiervoor beschreven interne klachtenprocedure bij ING Real Estate Finance te doorlopen. 

*De definitie van een kleinzakelijke vastgoedbelegger vindt u hier.